Lập Thạch dẫn đầu bảng xếp hạng ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước cấp huyện năm 2019

02/06/2020

Kết quả xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019 vừa được UBND tỉnh công bố tuần qua cho thấy sự bứt phá của huyện Lập Thạch khi vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng khối các huyện, thành phố.

Với tổng điểm 90,69 điểm, đạt 66% điểm tối đa, huyện Lập Thạch xếp vị trí số 1, cao hơn mức điểm trung bình của các huyện, thành phố gần 20 điểm. Với từng nhóm tiêu chí cụ thể, Lập Thạch đạt điểm cao nhất ở nhóm tiêu chí đánh giá điều kiện sẵn sàng với 33,943 điểm; cao thứ 2 ở nhóm tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng với 56,747 điểm. Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn chính là thước đo định lượng kết quả thực hiện các mục tiêu đề ra tại các chương trình, kế hoạch công nghệ thông tin, cũng là cơ sở để Lập Thạch và các địa phương khác trong tỉnh khắc phục các tồn tại, hạn chế, từ đó, hoạch định, xây dựng chính sách, chiến lược, chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của địa phương trong các giai đoạn tiếp theo.

Năm 2019, với quyết tâm cải cách hành chính mạnh mẽ, Lập Thạch đã tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin làm phương tiện thúc đẩy nâng cao sức cạnh tranh, tinh gọn, hiệu lực quản lý của chính quyền, nâng cao chất lượng môi trường sống, kích thích tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội. UBND huyện chỉ đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương và lãnh đạo các phòng, ban, các xã, thị trấn trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, coi đây là điều kiện tiên quyết bảo đảm sự thành công của các nhiệm vụ ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tại địa phương. 

Hiện các cơ quan cấp huyện, cấp xã đang vận hành thường xuyên, hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động quản lý, điều hành. Tỷ lệ điều hành, xử lý, giải quyết văn bản và các công việc trên môi trường mạng máy tính tại cơ quan nhà nước cấp huyện đạt 60%.  Hầu hết các cán bộ cơ quan nhà nước cấp huyện và 60% cán bộ, công chức cấp xã thường xuyên truy cập, sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ.

Năm 2020, Lập Thạch tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị, trong đó, lấy người dân làm trung tâm, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội địa phương. 

Hoài An

Các tin đã đưa ngày: