Tam Hồng sắp xếp đội ngũ cán bộ không chuyên trách tinh gọn, hiệu quả

08/11/2019

Thực hiện Nghị quyết số 18 – NQ/TW và Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian qua, xã Tam Hồng đã xác định rõ phạm vi, lộ trình, trách nhiệm của từng cấp, ngành để triển khai thực hiện hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của xã giai đoạn 2016 - 2021. Trong đó, đội ngũ cán bộ không chuyên trách được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Bắt tay vào triển khai Nghị quyết số 18 của BCH TW và Đề án số 01 của  Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xã Tam Hồng có nhiều thuận lợi song cũng gặp phải không ít khó khăn như: lúng túng trong công tác quản lý, điều hành và đánh giá chất lượng cán bộ không chuyên trách dẫn tới việc bố trí kiêm nhiệm chưa phù hợp với năng lực, sở trường; một người phải kiêm nhiệm nhiều phần việc dẫn đến hiệu quả công việc chưa cao… Mặc dù vậy, với tinh thần quyết tâm, đồng lòng cao của cán bộ và nhân dân trong xã, đến nay, Tam Hồng đã thực hiện xong các nội dung về tinh giản cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn và thực hiện mức khoán kinh phí đúng với quy định và lộ trình kế hoạch đề ra. Đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã từ 25 người xuống còn 8 người.

Về bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp thôn, xã đã thực hiện đúng quy định về số lượng, cơ cấu cán bộ không chuyên trách ở cấp thôn trong toàn xã đối với thôn loại I và thôn loại II. Đối với thôn loại I, xã thực hiện tinh giản còn 7 người kiêm nhiệm 14 chức danh; đối với thôn loại II, tinh giản còn 5 người kiêm nhiệm 13 chức danh. Kết quả sau tinh giản, cán bộ không chuyên trách cấp thôn từ 129 người giảm còn 67 người.

Cùng với việc tinh giản cán bộ, xã thực hiện cắt giảm mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xã, thôn đúng quy định. Cụ thể: tổng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xã, thôn theo Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND tỉnh là 115 mức lương cơ sở/tháng giảm xuống còn 90 mức lương cơ sở/tháng theo Nghị quyết 22/2017/NQ-HĐND tỉnh, giảm 25 mức lương cơ sở/tháng. Đồng thời, tăng mức chi thường xuyên cho hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, thôn theo mức khoán kinh phí, góp phần tăng cường hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các tổ chức chính trị, xã hội.

Thực tế sau sắp xếp cho thấy, cán bộ đã phát huy tốt năng lực, sở trường, trình độ chuyên môn cũng như trách nhiệm đối với công việc được phân công. Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức năm 2017, 2018 đạt 100% cán bộ, công chức được phân công hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có trường hợp nào không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm tư cách phải xử lý kỷ luật.

Kiều Nguyệt

 

Các tin đã đưa ngày: