Phường Đồng Xuân nâng cao hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài

06/11/2019

Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn phường Đồng Xuân được quan tâm thực hiện tốt, thu hút và huy động được các lực lượng trong xã hội cùng tham gia.

Trong năm 2019, bằng nhiều hình thức tuyên truyền, cấp ủy, chính quyền cũng như Hội Khuyến học các cấp đã tạo chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài. Nhiều điển hình tiên tiến từ phong trào xây dựng gia đình hiếu học đã khơi dậy phong trào học tập sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.

Cùng với phong trào khuyến học, khuyến tài tại các dòng họ, cơ quan, đơn vị, Hội Khuyến học phường còn tích cực phối hợp với các nhà trường đóng trên địa bàn thúc đẩy hoạt động này, góp phần động viên tinh thần học tập và định hướng tương lai cho con em nhân dân. Đến nay, các chi hội Khuyến học đã thu hút được 1691 hội viên tham gia, chiếm 30,5% dân số toàn phường. Có 98% số gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình học tập”, 100% dòng họ đạt tiêu chuẩn dòng họ học tập.

Hội Khuyến học phường đã có những cách làm hay, sáng tạo, vận dụng linh hoạt vào thực tiễn để xã hội hóa nguồn lực đầu tư cho khuyến học khuyến tài. Trong năm, đã vận động được trên 280 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, Hội Khuyến học phường đã khen thưởng trên 150 triệu đồng cho các học sinh, giáo viên có thành tích xuất sắc. Ngoài ra, các cấp Hội Khuyến học luôn kiên trì vận động học sinh ra lớp đúng độ tuổi, giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần để ngăn chặn học sinh có nguy cơ bỏ học, vận động các em bỏ học trở lại lớp; giúp đỡ và vận động trẻ khuyết tật đến trường hòa nhập với cộng đồng; vận động các nhà tài trợ ủng hộ xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị dạy học...

Để công tác khuyến học, khuyến tài của phường phát triển ngày càng bền vững, trong thời gian tới Hội Khuyến học phường Đồng Xuân tiếp tục củng cố phát triển tổ chức Hội và Hội viên, gắn hoạt động Khuyến học với những đổi mới trong giáo dục; thực hiện hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng”; đẩy mạnh phong trào xây dựng “gia đình học tập”, “dòng họ học tập”, “cộng đồng học tập” và “đơn vị học tập”; chú trọng công tác thi đua, khen thưởng, động viên và nhân rộng những gương điển hình trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Theo:phucyen.vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: