Yên Lạc tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí

03/12/2020

Thực hiện Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, UBND huyện Yên Lạc đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí chi tiết đến từng nội dung chi, đồng thời, tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. Trong bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản, huyện thực hiện đúng nguyên tắc tập trung, ưu tiên phân bổ cho các dự án thực sự cần thiết, dự án hoàn thành chưa quyết toán và dự án chuyển tiếp, có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư để bảo đảm cho các dư án được thực hiện một cách hiệu quả, tiết kiệm.

Các cơ quan, đơn vị được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đã có sự chủ động trong việc sử dụng các nguồn kinh phí để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong đó, đã chú trọng đề cao các biện pháp tiết kiệm chi tiêu để tăng thu nhập, tăng cường cơ sở vật chất tạo môi trường làm việc tốt hơn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. Ngoài tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương huyện cũng chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí chi cho hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước trong bối cảnh đại dịch Covid-19, đồng thời, tiết kiệm thêm được 10% chi thường xuyên khác của năm 2020.

Kết quả, trong năm, huyện tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương được 11,446 tỷ đồng; cắt giảm 1,29 tỷ đồng chi hội nghị và đi công tác trong, ngoài nước; tiết kiệm thêm được 3,044 tỷ đồng.

Trong quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, huyện có 17 dự án mới với tổng giá trị dự toán trình thẩm định là 16,1 tỷ đồng. Qua các bước thẩm định kinh tế kỹ thuật, huyện đã giảm được 2,555 tỷ đồng, giảm 15,9% tổng giá trị dự toán. Huyện cũng giảm được 4,539 tỷ đồng từ 99 dự án được đấu thầu, chỉ định thầu; giảm 10,194 tỷ đồng từ công tác thẩm tra, quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản của 86 hạng mục công trình trong năm 2020.

Hiện nay, huyện Yên Lạc đang tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân, nhất là đối với cán bộ, công chức, viên chức khối hành chính, sự nghiệp để nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước, trong quản lý, sử dụng ô tô công, sử dụng trụ sở làm việc và sử dụng tài sản nhà nước. Cùng với tăng cường các biện pháp để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua kiểm soát chặt chẽ và tiết kiệm chi tiêu công, huyện cũng chỉ đạo các cơ quan, các xã, thị trấn sử dụng có hiệu quả các nguồn nhân lực nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi để các nhà đầu tư tiếp cận các khu công nghiệp, các lĩnh vực mà tỉnh đang khuyến khích, sớm triển khai dự án đưa vào sản xuất./.

Trần Biển

Các tin đã đưa ngày: