Hội Văn học nghệ thuật tỉnh: Bồi dưỡng và cập nhật thông tin cho cán bộ, hội viên

07/04/2016

Sáng 7/4, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức bồi dưỡng và cập nhật thông tin cho cán bộ, hội viên

Với hai chuyên đề chính: “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" và "Một số nội dung cơ bản và những điểm mới của việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021", lớp bồi dưỡng đã cung cấp những thông tin thiết thực, hữu ích giúp đội ngũ cán bộ, hội viên, văn nghệ sĩ Hội Văn học nghệ thuật tỉnh có cách nhìn mới, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của cuộc sống, của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là xây dựng và phát triển con người Việt Nam đáp ứng với yêu cầu mới của đất nước.

Mai Hương

Các tin đã đưa ngày: