Yên Lạc: Trên 15% ứng viên đại biểu HĐND huyện là người ngoài Đảng

23/03/2016

Theo báo cáo tiến độ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của huyện Yên Lạc, sau hội nghị hiệp thương lần 2, toàn huyện có 74 người được lập danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện. Trong đó, có 21 ứng viên khối Đảng, 35 ứng viên khối cơ quan Nhà nước, 12 ứng viên chuyên trách MTTQ và các tổ chức thành viên, 6 ứng viên thuộc thành phần khác.

 

Đối chiếu với các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND, Yên Lạc đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Theo đó, đợt bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện lần này, toàn huyện có 27 đại biểu nữ tham gia ứng cử, chiếm tỷ lệ 36,5%; 15 đại biểu trẻ tuổi, chiếm 20,3% và 13 đại biểu ngoài Đảng, chiếm 15,57%. 

Ngay sau hội nghị hiệp thương lần 2, Ủy ban bầu cử huyện Yên Lạc yêu cầu Ủy ban bầu cử các cấp cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền phải tổ chức cho những người ứng cử tiếp xúc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú một cách chặt chẽ, dân chủ, khách quan và thật cụ thể ý kiến của cử tri. Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác xác minh đơn thư khiếu nại, tố cáo để trả lời cử tri.  

 

Thanh Nga

Các tin đã đưa ngày: