2 tháng đầu năm, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thu hút được 3 dự án FDI

11/03/2016

2 tháng đầu năm, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thu hút được 3 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 32,39 triệu USD, trong đó vốn cấp mới 32,09 triệu USD và vốn tăng 300.000 USD, bằng 68% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2015.

Từ 01/7/2015 (ngày Luật đầu tư 2014 có hiệu lực thi hành) đến nay, có 19 dự án FDI đã thực hiện điều chỉnh, cấp đổi giấy chứng nhận đăng kí đầu tư.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực trong các khu công nghiệp là 180 dự án, gồm 37 dự án DDI và 143 dự án FDI. Trong đó, có 152 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh, chiếm 84%. Riêng tháng 2/2016 có thêm 1 dự án FDI đi vào hoạt động  (Dự án in ấn Dae You Decal Vina), 7 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng, 12 dự án đang thực hiện các thủ tục triển khai dự án và bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp tiếp tục triển khai hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp theo tiến độ. Đối với dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục hướng dẫn nhà đầu tư triển khai các thủ tục sau cấp giấy chứng nhận đăng kí đầu tư, hoàn thiện việc ký quỹ để thực hiện dự án theo quy định. Đối với dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Phúc Yên, sau khi có thông báo của Thường trực Tỉnh ủy về thu hồi dự án tại văn bản số 130-TB/TU ngày 25/01/2016, trong tháng 2/2016 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư xây dựng – kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Phúc Yên đã cấp cho Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh và Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Phúc Hà.

(Nguồn: Banqlkcn.vinhphuc.gov.vn)