Yên Lạc: 10/15 chỉ tiêu cam kết giải quyết thủ tục hành chính đã hoàn thành

03/12/2021

Triển khai các giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong năm 2021 huyện Yên Lạc đã thực hiện cắt giảm các thủ tục, quy trình không cần thiết trong giải quyết thủ tục hành chính; công khai thông tin, dự án quy hoạch và giúp các doanh nghiệp triển khai các giải pháp kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19, góp phần ổn định và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

Huyện đã triển khai được 91 dịch vụ công cấp huyện và 37 dịch vụ công cấp xã theo mức độ 3, 4; hoàn thành chuyển đổi phần mềm Một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến và đã ban hành 138 văn bản về kiểm soát thủ tục hành chính. Trong số 25.124 hồ sơ tiếp nhận trong 11 tháng năm 2021, có 23.962 hồ sơ được huyện trả kết quả đúng và trước hạn, số chậm hạn chỉ chiếm 4,46%. Đánh giá tại hội nghị thường kỳ UBND tỉnh hằng tháng, huyện Yên Lạc luôn đứng tốp đầu về lượng hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ trước và đúng hạn.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành nhằm giảm thời gian thực hiện các quy trình giải quyết thủ tục hành chính và xử lý văn bản, giảm thời gian thực hiện các đề xuất, kiến nghị, yêu cầu từ phía doanh nghiệp và người dân, huyện Yên Lạc đã có 100% văn bản đi, đến được xử lý trên hệ thống điện tử, không sử dụng văn bản giấy; 100% các xã, thị trấn thực hiện ký số toàn bộ văn bản đi; 100% đơn vị thực hiện tiếp nhận, trả hồ sơ cho công dân qua phần mềm tại bộ phận một cửa. Các cơ quan, đơn vị chuyên môn và UBND các xã, thị trấn cũng đã ký cam kết với UBND huyện về thực hiện một số nội dung theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông như: cam kết thực hiện tiếp nhận trực tuyến đạt ít nhất 20% mức độ 4, 30% mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đã tiếp nhận; trên 30% tỷ lệ hồ sơ có yêu cầu nộp nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt trên 25%; trên 30% tỷ lệ hồ sơ trả kết quả ngay trong thời gian 30 phút…. Với các nội dung đánh giá trong giải quyết thủ tục hành chính cam kết với UBND tỉnh mới đây, huyện Yên Lạc là địa phương có số chỉ tiêu đạt cao nhất tỉnh với 10/15 chỉ tiêu đã hoàn thành.

Đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Yên Lạc là huyện đầu tiên trong tỉnh triển khai thanh toán trực tuyến phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức quét mã QR tại Bộ phận một cửa; trong năm 2021, phát sinh 202 giao dịch với giá trị 2,2 triệu đồng.

Trần Biển

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: