Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng

29/11/2021

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông đã kịp thời phổ biến, quán triệt triển khai đến các đồng chí cấp ủy, bí thư các chi bộ và cán bộ, đảng viên. Việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ngày càng đổi mới theo hướng kết nối trực tuyến, gắn quán triệt nghị quyết với việc xây dựng nghị quyết chuyên đề, xây dựng chương trình hành động của cấp ủy và bài viết thu hoạch của từng cán bộ, đảng viên.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đối với hoạt động của cấp ủy và chi bộ trực thuộc, những năm qua, Đảng bộ Sở không ngừng nâng cao chất lượng các chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng bộ hằng năm được công nhận đảng bộ trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước. 

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở đã xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy, hằng năm tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế bảo đảm phù hợp với tình hình, chức năng, nhiệm vụ và quy chế của cấp uỷ cấp trên. Quy chế đã xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của tập thể Ban chấp hành, đồng thời, phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm cá nhân từng đồng chí ủy viên, phân công từng đồng chí ủy viên phụ trách, theo dõi từng lĩnh vực chỉ đạo, từ đó, để cán bộ đảng viên theo dõi, giám sát góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông học tập Nghị quyết của Tỉnh ủy theo hình thức trực tuyến 

 Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 15 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó hướng dẫn cách thức, thời gian sinh hoạt, đổi mới trong sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề. Ban Chấp hành Đảng bộ thường xuyên, kịp thời cung cấp thông tin, văn bản đến các chi bộ, phân công cấp ủy định kỳ dự sinh hoạt tại các chi bộ. Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ thống nhất lịch sinh hoạt chi bộ vào ngày thứ 2 của tuần đầu trong tháng; yêu cầu các chi bộ bám sát quy trình sinh hoạt, chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tiễn đơn vị để tổ chức sinh hoạt hiệu quả, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu.

 Thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020, Đảng ủy đã ban hành 2 nghị quyết chuyên đề về sắp xếp tổ chức bộ máy và nhiều nghị quyết liên quan đến công tác cán bộ, Từ năm 2015 đến nay, đã giảm từ 8 đầu mối (phòng chuyên môn) xuống còn 5 đầu mối, sáp nhập 8 chi bộ thành 5 chi bộ trực thuộc, đồng thời, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm theo từng chức danh; bố trí, sử dụng cán bộ đúng người, đúng việc nhằm phát huy năng lực, sở trường trong công tác. 

Hằng năm, Đảng bộ căn cứ kết quả đánh giá cán bộ trên các mặt: phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; năng lực thực tiễn, uy tín, sức khỏe và chiều hướng, triển vọng phát triển của cán bộ gắn với kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 và các quy định về nêu gương.

Chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, Đảng bộ Sở chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa và hằng năm; quan tâm kiểm tra, giám sát theo chuyên đề; tổ chức kiểm tra định kỳ, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần chấn chỉnh, uốn nắn, xử lý kịp thời những vi phạm, ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong thời gian tới, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó, kịp thời đề ra các giải pháp hoàn thành mục tiêu năm 2021, là năm tạo ra các cơ chế, chính sách nền tảng cho những năm tiếp theo, đặc biệt là công tác tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, hoàn thiện chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy sức mạnh tổng hợp của tổ chức cơ sở đảng, tổ chức đoàn thể, đảng viên và quần chúng; xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, nhiệt huyết với công tác xây dựng Đảng; thường xuyên quan tâm, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, đảng viên. 

Đức Hiền

 

Các tin đã đưa ngày: