Sở Giao thông vận tải: Gần 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trước và đúng hạn

26/11/2021

Những năm qua, Sở Giao thông vận tải luôn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp.  

Thực hiện cam kết của Giám đốc Sở Giao thông vận tải với Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông" trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021, Sở Giao thông vận tải đã ban hành kế hoạch, triển khai chương trình thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý. Các phòng, đơn vị trực thuộc đã niêm yết công khai các danh mục, quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo quy định; thực hiện tốt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và tiếp nhận tại Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao.


Cán bộ Sở Giao thông vận tải giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp
tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Để đẩy mạnh cải cách thể chế hành chính, Sở Giao thông vận tải đã rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý. Hằng năm, trên cơ sở kế hoạch thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính được ban hành, Sở tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính cho phù hợp với quy định hiện hành và các thủ tục hành chính do các bộ, ngành ban hành; thực hiện nghiêm túc quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa. 9 tháng năm 2021, Sở đã rà soát trình UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với 10 thủ tục hành chính ban hành mới, 5 thủ tục hành chính thay thế thuộc lĩnh vực đường thủy nội địa.

Hiện Sở thực hiện tiếp nhận và giải quyết 100% hồ sơ qua phần mềm "Một cửa" dùng chung tỉnh và phần mềm tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Từ ngày 1/1-30/9/2021, Sở đã tiếp nhận hơn 11.270 hồ sơ giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trong đó gần 100% hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn, không có phản ánh kiến nghị của tổ chức, công dân về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của ngành.

Mai Liên

 

Các tin đã đưa ngày: