Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp

18/11/2021

Xác định cải cách hành chính là một trong những giải pháp thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, góp phần thúc đẩy ngành phát triển theo hướng hàng hóa, nhất là trong bối cảnh ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, từ đầu năm đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục triển khai nhiều giải pháp, từng bước xóa bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, chồng chéo, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Ngành Nông nghiệp Vĩnh Phúc tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích người dân, doanh nghiệp
sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính

Nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, ngay trong tháng 1/2021, trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động ban hành Quyết định số 15 về kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021. Đồng thời, phân công cán bộ thường xuyên theo dõi, cập nhật các văn bản liên quan đến ngành, kịp thời tham mưu điều chỉnh, bổ sung hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, chồng chéo không phù hợp.

Xác định con người là yếu tố quyết định cải cách thủ tục hành chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở theo đúng quy định. Trên cơ sở đó, thực hiện các giải pháp kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu quả hoạt động. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên được quan tâm, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đáp ứng ngày càng tốt hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, đơn vị tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn kỹ thuật khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, phát triển nông thôn nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp tra cứu, tham khảo và áp dụng.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, công tác cải cách hành chính tại Sở Nông nghiệp và Nông thôn đã thu được kết quả khả quan. Đặc biệt, trong giải quyết thủ tục hành chính, tính đến đầu tháng 10/2021, trong số hơn 13.810 hồ sơ tiếp nhận được, Sở đã giải quyết xong 282/306 hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và13.505 hồ sơ tại các đơn vị trực thuộc.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch, nghị định của Chính phủ, của tỉnh, ngành về cải cách hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; đẩy mạnh tuyên tuyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong nội bộ cơ quan, đơn vị để kịp thời phát hiện, xử lý ý kiến, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết thủ tục; xử lý nghiêm trường hợp có hành vi nhũng nhiễu, các đơn vị không thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch thủ tục hành chính, chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính phát sinh.

Bích Phượng

 

Các tin đã đưa ngày: