Xuân Lôi: Thực hiện tốt Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy, Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh

18/10/2021

Thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị quyết 22/NQ-HĐND tỉnh giúp xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch tinh gọn bộ máy cán bộ không chuyên trách cấp xã, cấp thôn, đồng thời, chọn lọc cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức, nhiệt tình với nhiệm vụ được giao, phát huy hiệu quả trong công tác lãnh chỉ đạo, khắc phục tình trạng đùn đẩy trong thực thi nhiệm vụ.

 Xã Xuân Lôi có 12 thôn với 2.112 hộ, có 7.047 nhân khẩu. Đảng bộ xã có 528 đảng viên sinh hoạt tại 17 chi bộ. Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy và Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh, xã đã tinh giản số cán bộ không chuyên trách cấp xã từ 22 người còn 8 người, cán bộ không chuyên trách thôn từ 156 người còn 65 người; tiến hành sáp nhập 2 thôn Nghĩa An và Tiền Phong. 

Thực hiện cơ chế chính sách đào tạo, bồi dưỡng gắn với trách nhiệm và hiệu quả đóng góp của cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng được Đảng ủy, chính quyền xã Xuân Lôi thực hiện theo đúng quy định. Sau đào tạo 100% cán bộ, công chức đều phát huy được hiệu quả trong công tác được giao.

Việc đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức hằng năm được Đảng ủy, chính quyền xã đổi mới theo phương pháp đánh giá khách quan, công bằng, chính xác; căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể; đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách. Qua đó, chất lượng đánh giá, nhận xét đánh giá cán bộ  công chức được nâng lên. Hàng năm cán bộ, công chức xã đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ.

Để việc thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và  Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh  ngày càng đi vào chiều sâu, thời gian tới, xã Xuân Lôi tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc, kiện toàn và sắp xếp bộ máy nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tiếp tục thực hiện hiệu quả việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần các Nghị quyết, văn bản của Trung ương, của tỉnh.

Ngọc Thảo

 

Các tin đã đưa ngày: