Tăng cường quản lý nhà nước, bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa

17/09/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc vừa có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố tăng cường tăng cường quản lý nhà nước, bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa đã được UNESCO công nhận và các di sản được ghi vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tại văn bản số 1207, ngày 15/9/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UNBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận và các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, triển khai các đề án, dự án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận và danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về di sản văn. Đồng thời, ngăn ngừa, loại bỏ các hủ tục và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng di sản để trục lợi, làm sai lệch bản chất di sản và có tác động tiêu cực tới đời sống cộng đồng, xã hội, đặc biệt là ảnh hưởng đến sự đa dạng văn hóa và sự đối thoại văn hóa giữa các cộng đồng.

 Đối với hoạt động thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị thực hiện nghiêm Chương trình hành động quốc gia bảo vệ di sản đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố và các nội dung tại công văn số 618 ngày 12/2/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc chấn chỉnh hoạt động hầu đồng trong di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt. Cụ thể, việc tổ chức hầu đồng chỉ thực hiện ở những nơi có điện thờ Mẫu hoặc di tích thờ Mẫu; không tổ chức nghi lễ hầu đồng ở khu vực công cộng với tính chất một loại hình dịch vụ du lịch hay ca nhạc đường phố; hạn chế việc sử dụng nhiều vàng mã và đồ lễ đắt tiền để chia, phát lộc trong lễ hầu đồng; xử lý, ngăn chặn hiện tượng lợi dụng hầu đồng, lợi dụng niềm tin của nhân dân để trục lợi, kiếm tiền và làm ảnh hưởng đến đời sống tâm linh, tinh thần của cộng đồng. Bên cạnh đó, tạo mọi điều kiện cho cộng đồng thực hành, sáng tạo và truyền dạy di sản văn hóa, tăng cường các hình thức giáo dục di sản phù hợp trong và ngoài trường học trên địa bàn. Tôn vinh, khen thưởng các cá nhân, cộng đồng có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, thực hành, truyền dạy, bảo vệ và phát huy giá giá trị di sản văn hóa. Tăng cường truyền thông, giới thiệu, quảng bá về di sản văn hóa, phố biến về giá trị, ý nghĩa của di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận và di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, góp phần nâng cao nhận thức, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống của dân tộc.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 3 loại hình di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh vào các danh sách của UNESCO gồm: Hát ca trù của người Việt (ghi danh năm 2009), nghi lễ và trò chơi kéo co (ghi danh năm 2015), Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt (ghi danh năm 2016); 7 di sản phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm: Hát ca trù, kéo song, lễ hội đền Ngự Dội, hát Soọng cô của người Sán Dìu, hát trống quân Đức Bác, tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên và lễ hội xã Đại Đồng.

Hoàng Liên 

 

Các tin đã đưa ngày: