Đồng Văn giải quyết việc làm mới cho 1.020 lao động nông thôn

18/11/2020

Để nâng cao hiệu quả công tác giải quyết việc làm, xã Đồng Văn, huyện Yên lạc đã triển khai nhiều biện pháp giúp người dân nắm bắt thông tin và có định hướng đúng đắn trong việc lựa chọn nghề nghiệp. Hằng năm, xã chỉ đạo các khu dân cư rà soát nhu cầu học nghề của người dân để xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết về công tác lao động, giải quyết việc làm; tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách nhằm tạo việc làm mới, nâng cao thu nhập cho người lao động, nhất là tạo việc làm cho thanh niên, nông dân, phụ nữ...

Ngoài ra, xã đẩy mạnh phát triển các ngành nghề sẵn có trong dân cư, các ngành sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chú trọng công tác xuất khẩu lao động và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động trên địa bàn; tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các nguồn vốn vay đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Đến năm 2020, Đồng Văn đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 7.631 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66%; có 31 lao động đi làm việc ở nước ngoài; 1.020 lao động nông thôn được giải quyết việc làm mới. Tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện còn 1,19%.

Thu Hằng

Các tin đã đưa ngày: