9 tháng năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông không có hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn

21/09/2020

9 tháng năm 2020, Sở  Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; trình UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 52 về ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, Sở cử một cán bộ trực tiếp tham gia trực tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Tính đến ngày 4/9/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận 289 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 275 hồ sơ; đang giải quyết trong hạn 11 hồ sơ; có 3 hồ sơ xin rút trong hạn. Sở không nhận được phản ánh, kiến nghị nào của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính trong lĩnh vực ngành quản lý.

Cùng với đó,  Sở chỉ đạo Cổng Thông tin – GTĐT tỉnh cập nhật thường xuyên, kịp thời thủ tục hành chính 3 cấp trên Cổng và đặt liên kết đến 1.520 thủ tục hành chính thực hiện ở Trung tâm Hành chính công của tỉnh; cập nhật, đăng tải 471 thủ tục hành chính giải quyết trực tiếp tại các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã; đặt liên kết đến Hệ thống dịch vụ công tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND cấp huyện tuyên truyền về cải cách hành chính, các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, công tác sắp xếp, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị; công tác sắp xếp lại các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh. Trong 9 tháng đầu năm 2020, Cổng Thông tin – GTĐT tỉnh đã công khai, minh bạch trên 290 thông tin chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 43 văn bản quy phạm pháp luật về các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND tỉnh; 213 chính sách mới; các dự án mời gọi đầu tư, thông tin về quyết định, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, thông tin đấu thầu, mua sắm công; công khai ngân sách nhà nước cấp tỉnh.

Là cơ quan thường trực thực hiện chính quyền điện tử và hiện đại hoá nền hành chính nhà nước, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung (LGSP) tỉnh Vĩnh Phúc và thí điểm kết nối một số hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin qua LGSP của tỉnh như dịch vụ liên thông hồ sơ thủ tục hành chính qua LGSP, dịch vụ nền tảng quản lý văn bản; kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng đến 169 đơn vị, địa phương đồng bộ đến cấp xã. Triển khai hệ thống văn bản điện tử và kết nối liên thông với Trục văn bản quốc gia, Sở đã triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành đồng bộ đến các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh; thực hiện liên thông với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành qua Trục liên thông văn bản quốc gia; bảo đảm tích hợp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, đáp ứng quy trình gửi, nhận văn bản điện tử. Sở đã cấp 7.760 hộp thư điện tử cho 100% cơ quan, đơn vị địa phương (trừ viên chức ngành y tế, giáo dục); cấp tổng số 1.336 chứng thư số, bao gồm 422 chứng thư số cơ quan, 914 chứng thư số cá nhân của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Chữ ký số chuyên dùng đã được tích hợp trong phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân được cấp chứng thư số đã ký số trên văn bản. Tỷ lệ văn bản điện tử ký số của toàn tỉnh đến hết tháng 8/2020 đạt trên 86%.

Đức Hiền

Các tin đã đưa ngày: