UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt về giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

24/09/2020

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 7351/UBND-KT1 chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020 ở những tháng cuối năm, trong đó gắn trách nhiệm đối với người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ, không hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2020.

UBND tỉnh yêu cầu, đối với các huyện, thành phố có tỷ lệ giải ngân đạt dưới mức trung bình chung của tỉnh (52,7%), nhất là các đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 20% kế hoạch giao, nghiêm túc rút kinh nghiệm và có giải pháp cụ thể để khắc phục; đồng thời, thực hiện phân bổ hết số vốn kế hoạch đầu tư công năm 2020 trước ngày 30/9/2020. Trường hợp sau thời điểm trên, địa phương nào không phân khai hết, phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Kết quả giải ngân dự án đầu tư công là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân, kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu cấp ủy và chính quyền cùng cá nhân có liên quan. Nếu kết quả giải ngân năm 2020 đạt dưới 100% thì không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân liên quan năm 2020.

UBND tỉnh giao thủ trưởng các sở, ban, ngành, Giám đốc các Ban quản lý dự án, chủ đầu tư và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện quyết liệt các giải pháp, kịp thời tháo gỡ các rào cản, khó khăn, vướng mắc, khắc phục những yếu kém trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền được giao; đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý thu hồi vốn các dự án chậm tiến độ để chuyển cho các dự án cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và giải ngân được vốn ngay trong năm.

Đối với các dự án đã hoàn thành, cần đẩy nhanh công tác quyết toán, không để dồn lại cuối năm, giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh có quy định chế tài cụ thể. Đối với các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2020, cần tập trung hoàn thành các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh quyết toán vốn cho nhà thầu. Đối với các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020, tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng để đủ điều kiện thanh toán cho nhà thầu. Đối với các dự án khởi công mới, khẩn trương lập hồ sơ thiết kế và dự toán, phê duyệt, lựa chọn nhà thầu để sớm thi công.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021; rà soát, chuẩn bị kỹ các dự án đầu tư công theo quy định để đề xuất bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo đúng quy định.

Đặng Ngọc

 

Các tin đã đưa ngày: