Hiệu quả công tác sắp xếp đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả DNNN

23/12/2005
Sở KH&ĐT Vĩnh Phúc với vai trò là cơ quan Thường trực Ban Đổi mới và PTDN tỉnh đã tham mưu tích cực cho UBND tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan...

HIỆU QUẢ CÔNG TÁC SẮP XẾP ĐỔI MỚI,
PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ DNNN

     Sở KH&ĐT Vĩnh Phúc với vai trò là cơ quan Thường trực Ban Đổi mới và PTDN tỉnh đã tham mưu tích cực cho UBND tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết hội nghị lần thứ 3, lần thứ 9, BCH Trung ương Đảng khóa IX và chương trình hành động của Chính phủ về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả công ty Nhà nước, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW3, qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các sở, ngành chủ quản doanh nghiệp (DN) trong việc chỉ đạo thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới.

     Sở KH&ĐT đã tham mưu, đề xuất kịp thời cho UBND tỉnh kiện toàn lại tổ chức bộ máy Ban Đổi mới và PTDN tỉnh, xây dựng chương trình công tác cụ thể từng tháng; duy trì giao ban thường xuyên, giải quyết những vướng mắc, khó khăn khi triển khai thực hiện.

     Năm 2005, thực hiện văn bản mới về chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần (Nghị định 187/2004/NĐ-CP và Thông tư số 126/2004/TT-BTC), Thường trực Ban Đổi mới (Sở KH&ĐT) đã tham mưu cho UBND tỉnh ra quyết định thành lập thêm Ban chỉ đạo CPH để thực hiện nhiệm vụ CPH các công ty Nhà nước theo trình tự và thủ tục mới. Ban Đổi mới và PTDN tỉnh, Ban chỉ đạo CPH công ty Nhà nước đã phối kết hợp xây dựng chương trình công tác cụ thể từng tháng và có sự phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức thực hiện. Trong quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện, Sở KH&ĐT thường xuyên lắng nghe, nắm bắt kịp thời những khó khăn vướng mắc của DN chuyển đổi, coi việc giải quyết khó khăn, vướng mắc của DN chuyển đổi chính là yếu tố quan trọng hàng đầu để thực hiện chuyển đổi.

     Đặc biệt, Sở KH&ĐT đã tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp trong việc giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải thể xí nghiệp nông, lâm nghiệp Mê Linh (T80). Điều đó đã góp phần làm ổn định tình hình xã hội ở địa phương. Mặt khác, là cơ quan cấp đăng ký kinh doanh, Sở KH&ĐT đã đề xuất nhiều giải pháp thực hiện cơ chế một cửa trong đăng ký kinh doanh, góp phần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng cho các DN hoạt động. Số DN đăng ký mới theo Luật doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng nhanh cả về số lượng, vốn đăng ký, đến nay có gần 1.300 DN. Đây là thắng lợi vượt bậc của Sở KH&ĐT trong việc đưa Luật doanh nghiệp vào cuộc sống.

     Giai đoạn 2003 - 2005, Sở KH&ĐT đã làm tốt vai trò là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện sắp xếp, đổi mới công ty Nhà nước. Đến nay đã hoàn thành về cơ bản công tác sắp xếp, đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả công ty Nhà nước địa phương quản lý theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp giải quyết tốt chế độ chính sách cho người lao động trong các DN đã và đang chuyển đổi; sắp  xếp, đổi mới DNNN địa phương quản lý đi đôi với đổi mới cơ chế quản lý, phương thức điều hành, phân cấp mạnh hơn cho các DN, làm cho các DN sau chuyển đổi hầu hết làm ăn đều có lãi. Người lao động trong các DN chuyển đổi đều nhận thức rằng mình là người làm chủ thực sự, mọi người cùng góp vốn tham gia kinh doanh, do vậy tạo điều kiện thuận lợi DN chủ động trong xây dựng kế hoạch và điều hành SXKD, chủ động về vốn, không để lỡ thời cơ trong kinh doanh, mọi người tự chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp của mình; hiệu quả SXKD tăng, thu nhập của người lao động tăng từ 20-40% chưa kể phần lợi tức được tính thường kỳ, (cổ tức bình quân đạt từ 10-33%).

     Phát huy những kết quả đạt được, kinh nghiệm sau 3 năm triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trên 10 năm triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, mà trọng tâm từ năm 2001 đến nay, trong năm tới, Sở KH&ĐT tiếp tục tham mưu và đóng vai trò quan trọng trong việc phấn đấu hoàn thành mục tiêu theo phương án tổng thể, hoàn thành đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường Tam Đảo đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục sắp xếp và chuyển công ty Nhà nước thành công ty TNHH một thành viên tiến tới các công ty Nhà nước địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh hoạt động theo Luật doanh nghiệp chung đã được Quốc hội thông qua cuối năm 2005.

     Trong quá trình triển khai thực hiện, Sở KH&ĐT sẽ tiếp tục tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các DN hoạt động, sự phát triển của DN là động lực và là mục tiêu của sự phát triển KT-XH của tỉnh; tiếp tục duy trì chế độ báo cáo, giao ban theo định kỳ và đột xuất giữa các thành viên trong Ban Đổi mới, với UBND tỉnh, giữa Ban Đổi mới và PTDN tỉnh với Ban chỉ đạo CPH và các sở chủ quản công ty; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về sắp xếp, đổi mới, đặc biệt là về chính sách lao động dôi dư cho người lao động ở nông, lâm trường Tam Đảo.

     Sở KH&ĐT sẽ chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban Đổi mới, phối hợp với các sở, ban, ngành vận dụng cơ chế chính sách vào điều kiện cụ thể của tỉnh đề xuất biện pháp xử lý tài chính, công nợ và phương án chuyển các công ty Nhà nước còn lại thành công ty Nhà nước một thành viên, hoặc DN Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối để các công ty nhà nước hết năm 2006 sẽ hoạt động theo Luật doanh nghiệp chung.

Lương Quốc Thái              
(Phó  Giám đốc Sở KH&ĐT)      

 

Các tin đã đưa ngày: