Văn Tiến "dồn điền, đổi thửa"

10/12/2004
Do chính sách đất đai từ những năm trước, các hộ dân ở Văn Tiến (Yên Lạc) đều có ruộng đất để canh tác đã phần nào hạn chế sự phân hoá thu nhập trong đời sống dân cư nông thôn. Song quy mô đất của các hộ quá nhỏ, manh mún (số thửa bình quân mỗi hộ trước năm 2004 là 11 thửa, thửa lớn nhất trên 500m2, thửa nhỏ nhất chỉ có 120m2.

VĂN TIẾN "DỒN ĐIỀN, ĐỔI THỬA"
 

     Do chính sách đất đai từ những năm trước, các hộ dân ở Văn Tiến (Yên Lạc) đều có ruộng đất để canh tác đã phần nào hạn chế sự phân hoá thu nhập trong đời sống dân cư nông thôn. Song quy mô đất của các hộ quá nhỏ, manh mún (số thửa bình quân mỗi hộ trước năm 2004 là 11 thửa, thửa lớn nhất trên 500m2, thửa nhỏ nhất chỉ có 120m2.


Từ chăn nuôi lợn, gia đình bác Nguyễn Ngọc Châu, thôn Mai Khê, xã Trung Kiên (Yên Lạc) thu mỗi năm 50-60 triệu đồng

     Là một xã thuần nông, ruộng đất đã ít, lại bị chia nhỏ ra nhiều thửa (chia đất khi giao quyền sử dụng sau khoán 10) trên nhiều chân đất, có hộ bị chia tới 12 thửa, thậm chí có đến 14 thửa ruộng (trong đó số hộ có từ 1 - 5 thửa chiếm 40%; số hộ có từ 5 - 9 thửa chiếm 30%, số hộ có trên 10 thửa chiếm 30%, cá biệt có hộ có trên 14 thửa). Bên cạnh đó, tình trạng phá vỡ mặt bằng đất canh tác - đặc biệt là đất hai lúa phát sinh nhiều ở nông  thôn, gây khó khăn, trở ngại nhiều cho việc quy vùng phát triển sản xuất, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công tác quản lý đất đai.

     Để giải quyết khó khăn trên, tháng 7-2004, xã Văn Tiến quyết định triển khai đề án "dồn điền, đổi thửa" đất nông nghiệp. Đến đầu tháng 11-2004, xã chính thức thực hiện đề án và làm điểm ở thôn Phúc Cấm. Đây là việc làm có ý nghĩa to lớn, mang lại lợi ích chung cho toàn xã hội và lợi ích cho toàn nông dân. Đồng thời, gắn việc dồn điền đổi thửa với quy hoạch đất 5% công ích tập trung vào một khu. Xã quy hoạch rõ vùng đất dành cho phát triển công nghiệp và làng nghề; mỗi thôn có một khu đất riêng để làm nhà văn hoá, sân thể thao; quy hoạch giao thông, thuỷ lợi phục vụ cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xã Văn Tiến cũng đã quy hoạch diện tích để giãn dân. Đối với diện tích đất trũng cấy lúa kém hiệu quả, xã quy hoạch và tổ chức cho các hộ dân nhận thầu để phát triển trang trại, còn lại là vùng đất chuyên màu, đất 2 lúa + 1 màu để giúp người dân yên tâm đầu tư và tạo lập vùng sản xuất hàng hoá tập trung. Đến nay, sau một tháng thực hiện, toàn xã đã có 3 thôn thực hiện giao đất trên thực địa, trong đó có thôn Phúc Cấm đã hoàn thành, còn lại 1 thôn đang triển khai họp dân để bàn bạc tiến hành dồn điền đổi thửa. Phấn đấu đến cuối tháng 12-2004, Văn Tiến sẽ thực hiện xong ở cả 4/4 thôn.

     Qua kết quả bước đầu thực hiện "dồn điền, đổi thửa", đất nông nghiệp ở Văn Tiến có thể rút ra nhận xét là: quá trình tổ chức thực hiện đã cơ bản đảm bảo đúng yêu cầu, quy định của huyện, tỉnh và các ngành chức năng. ở thôn Phúc Cấm đã thực hiện xong việc giao đất trên thực địa, khắc phục được tình trạng phân tán, manh mún đất đai, giảm được từ 60 - 70% số thửa.

     Để tiếp tục thực hiện tốt việc "dồn điền, đổi thửa", Văn Tiến cần thực hiện tốt các giải pháp cơ bản như: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các thôn thực hiện đúng quy trình do Huyện uỷ, UBND huyện Yên Lạc quy định và văn bản hướng dẫn của các ngành và phải đảm bảo nguyên tắc về số lượng thửa do tỉnh, huyện quy định, giữ vững ổn định tình hình nông thôn; gắn việc xây dựng, thẩm định, thực hiện phương án với tổ chức kiểm tra các loại đất thuộc diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn xã, bảo đảm sau khi thực hiện "dồn điền, đổi thửa" chỉ còn 2 quỹ đất là đất công ích và đất giao ổn định cho hộ gia đình, cá nhân. Cần xem xét, giải quyết kịp thời những vướng mắc, khiếu nại - tố cáo của dân về những vấn đề phát sinh, liên quan trong việc thực hiện "dồn điền, đổi thửa" đất nông nghiệp ở cơ sở. Chỉ đạo các thôn hoàn thành việc đo đạc và giao đất trên thực địa thực hiện tốt các công việc có liên quan như: kiểm tra, rà soát kết quả thực hiện phương án. Chỉnh lý hồ sơ, sổ sách, tài liệu theo phương án đã được duyệt phù hợp với hiện trạng sử dụng đất của từng hộ. Hoàn chỉnh hồ sơ địa chính trình cấp có thẩm quyền quyết định cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân. Có kế hoạch quản lý, sử dụng quỹ đất công ích đúng mục đích, có hiệu quả và đúng pháp luật.

                                                             Nguyễn Hoàn
                                                 (Báo Vĩnh Phúc 10-12-2004)

Các tin đã đưa ngày: