Bình Xuyên tập trung giải quyết các nhiệm vụ về Kinh tế - xã hội

16/11/2004
Vừa qua, hội nghị BCH Đảng bộ huyện Bình Xuyên đã thảo luận đánh giá kết quả thực hiện 7 chương trình phát triển KT-XH, giai đoạn 2001 - 2005; đề ra giải pháp nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến 2005.

Huyện Bình Xuyên

TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT CÁC NHIỆM VỤ TRONG TÂM VỀ KT-XH

       ừa qua, hội nghị BCH Đảng bộ huyện Bình Xuyên đã thảo luận đánh giá kết quả thực hiện 7 chương trình phát triển KT-XH, giai đoạn 2001 - 2005; đề ra giải pháp nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, phấn  đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến 2005.

       Thời gian qua, các chương trình phát triển KT-XH đã được triển khai đồng bộ trên địa bàn huyện, thực hiện các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch. Năng suất sản lượng, giá trị cây trồng, vật nuôi đều tăng cao so với trước. Đến nay huyện đã cơ bản thực hiện được các dự án cải tạo 500 ha đồng chiêm trũng, dự án trồng 1.000 ha cây ăn quả, bảo vệ và phát triển vốn rừng hiện có. Lĩnh vực CN - TTCN phát triển mạnh. Đã có 93 DN đăng ký, trong đó có 53 DN thuê đất với tổng mức đầu tư 1.771 tỷ đồng đi vào SXKD góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm từ 10-12%, làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - nông, lâm nghiệp - dịch vụ; giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân; xóa đói, giảm nghèo, ổn định ANTT nông thôn; nâng cao một bước năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ…

       BCH Đảng bộ huyện đã tập trung phân tích những nguyên nhân thiếu sót cần khắc phục và nêu các giải pháp chủ yếu để tiếp tục thực hiện 7 chương trình KT-XH. Đó là, hiệu quả việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn thấp; việc khôi phục và phát triển làng nghề truyền thống, nghề mới còn chậm, chưa vững chắc; tái đói nghèo còn tiềm ẩn, tệ nạn xã hội chưa được đầy lùi. BCH Đảng bộ huyện yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung và tinh thần các chương trình do Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đề ra đến toàn thể đảng viên, cán bộ và nhân dân, tập trung giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm. Về kinh tế, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nâng cao hiệu quả, giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích; quy hoạch và bổ sung quy hoạch phát triển KT-XH huyện và thị trấn Hương Canh; chủ động làm tốt hơn công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư; tiếp tục phát triển làng nghề truyền thống, tiếp thu nghề mới. Cùng với các nguồn lực khác, vận động, huy động nguồn lực trong dân để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới; xây dựng đời sống văn hóa, hạn chế đến mức thấp nhất tai tệ nạn xã hội. Đồng thời coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, làm tốt công tác dân vận.

       Trước mắt, huyện xây dựng các chỉ tiêu, phát động đợt thi đua phát triển KT-XH sâu rộng trong toàn huyện từ nay đến 2005 chào mừng các ngày lễ lớn và Đại hội Đảng bộ các cấp.

Hồng Quân        
Báo VP ngày 3.11.2004

Các tin đã đưa ngày: