Yên Lạc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp

06/09/2004
Yên Lạc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp
Mục tiêu lấy thu nhập và hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích gieo trồng để phấn đấu, kết hợp coi trọng phát triển chăn nuôi, khai thác và cải tạo vùng đất trũng, thay đổi cơ cấu mùa vụ, đẩy mạnh sản xuất hàng hoá góp phần cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân từng bước được Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Lạc thực hiện có hiệu quả, góp phần làm thay đổi diện mạo nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện...

Yên Lạc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp

CHỦ TRƯƠNG ĐÚNG, HỢP LÒNG DÂN

     Mục tiêu lấy thu nhập và hiệu quả  kinh tế trên một đơn vị diện tích gieo trồng để phấn đấu, kết hợp coi trọng phát triển chăn nuôi, khai thác và cải tạo vùng đất trũng, thay đổi cơ cấu mùa vụ, đẩy mạnh sản xuất hàng hoá góp phần cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân từng bước được Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Lạc thực hiện có hiệu quả, góp phần làm thay đổi diện mạo nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện.

Trường THCS Thái Hòa (Lập Thạch) trong ngày khai giảng năm hoc 2004-2005

     Có thể nói, đây là một trong những chủ trương đúng, hợp lòng dân và được các Đảng bộ xã, thị trấn xây dựng thành chương trình hành động cụ thể bằng thực tiễn và sự sáng tạo để khai thác tiềm năng đất đai, lao động và các nguồn lực của địa phương mình. Chỉ trong thời gian ngắn, huyện đã chỉ đạo thành công việc dồn ghép, chuyển dịch đất canh tác từ trồng lúa, ngô và một số cây trồng có năng suất và hiệu quả kinh tế thấp sang trồng dâu, nuôi tằm , gieo trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Đồng thời, mở rộng diện tích cấy trà lúa xuân muộn; quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh, đa canh hoá các sản phẩm nông nghiệp; đầu tư, cải tạo hàng ngàn ha đồng chiêm trũng kém hiệu quả sang mô hình sản xuất lúa- cá, kết hợp trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, sản xuất nông nghiệp cũng như chăn nuôi gia súc, gia cầm ở Yên Lạc đang phát triển mạnh cả về lượng và chất. Đàn gia súc có giá trị như bò sữa, bò lai sind ngày càng cao. Một số ngành nghề truyền thống ở nông thôn đang dần được khôi phục và phát triển, tạo thêm thu nhập và việc làm cho người lao động ở nông thôn.
    

     Ngay sau khi Nghị quyết 02 của Huyện uỷ Yên Lạc về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp được ban hành, các cấp ủy Đảng đã quán triệt sâu sắc từng nội dung đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục tiêu và các giải pháp thực hiện. Huyện chỉ đạo quy hoạch các vùng sản xuất cụ thể, xây dựng các dự án như Dự án cải tạo liên xã Đầm Khanh, kênh tiêu Nam đầm Sáu Vó, dự án tưới tiêu vùng bãi; quy hoạch phát triển các làng nghề ở thị trấn Yên Lạc, Tề Lỗ, Yên Phương, Yên Đồng, Tam Hồng, Nguyệt Đức, Trung Kiên, đồng thời triển khai đồng bộ kế hoạch xây dựng cánh đồng 50 triệu đồng/ 1ha canh tác/năm  và hộ nông dân có thu nhập 50 triệu đồng/năm. Đảng bộ các xã, thị trấn căn cứ vào điều kiện thực tế và tiềm năng địa phương chỉ đạo và tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân đầu tư giống mới, bố trí hợp lý cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi theo chiều hướng giảm dần diện tích lúa, ngô, khoai lang, tăng diện tích dâu tằm, đậu tương, lạc, khoai tây, dưa hấu, rau màu và các giống vật nuôi năng suất, chất lượng cao. Việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền từ huyện đến cơ sở để toàn dân nắm được các nội dung của Nghị quyết dưới nhiều hình thức phong phú đã dấy lên phong trào thi đua sản xuất, tập trung đầu tư chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện. Hiện nay, giá trị sản xuất đã đạt bình quân gần 30,5 triệu đồng/ha canh tác, tăng 5,3 triệu đồng so với trước khi thực hiện Nghị quyết; kinh tế nông nghiệp tăng trưởng trên 10,2%/năm. Tỷ trọng chăn nuôi đạt 38%, tăng 9%; sản lượng lương thực tăng trên 3.300 tấn/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 3,71 triệu đồng/ năm. 17/17 xã, thị trấn xây dựng được những cánh đồng đạt 50 triệu đồng/ha/năm, xã có diện tích ít nhất là 5 ha, xã nhiều nhất đạt 25 ha.

     Để thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, huyện đã đầu tư gần 12 tỷ đồng cho công tác thuỷ lợi, kiên cố hoá kênh mương; hỗ trợ 1,38 tỷ đồng cho việc chuyển giao TBKT vào sản xuất và đầu tư giống mới, xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật.

 

NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

     Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết 02 về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân từng bước được nâng cao. Coi Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong sản xuất nông nghiệp. Sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất, tạo những chuyển biến tích cực trong nhiều lĩnh vực. Nhiều điển hình thực hiện tốt chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phát triển ngành nghề nông nghiệp - nông thôn như các xã Yên Đồng, Nguyệt Đức, Trung Nguyên, Đồng Văn, thị trấn Yên Lạc, Đại Tự, Hồng Châu, Trung Hà, Liên Châu, Trung Kiên...

     Bài học kinh nghiệm trong tập trung chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở, sự sáng tạo trong công tác quy hoạch, khoanh vùng sản xuất cũng như trong công tác tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện cùng với sự quan tâm của tỉnh, sự tham gia của các cơ quan khoa học, vai trò của lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc đầu tư khoa học, công nghệ, tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất là một trong những bài học sâu sắc được huyện đánh giá để triển khai có hiệu quả các hoạt động. Thông qua đó, mỗi chi, đảng bộ và đảng viên nâng cao nhận thức trong việc tiếp thu TBKT , ưu tiên đầu tư phát triển sản xuất.

     Tuy nhiên, hiệu quả thực tế ở mỗi địa phương cho thấy, tốc độ chuyển dịch nhìn chung còn chậm và chưa đáp ứng được so với yêu cầu đề ra. Quá trình cũng như các nội dung chuyển dịch không đồng đều, một số xã thực hiện không đúng tiến độ do thiếu sự chỉ đạo kiên quyết và đồng bộ  như các xã Yên Phương, Tề Lỗ. Nội dung chuyển dịch chủ yếu tập trung trong lĩnh vực trồng trọt mà chưa chú ý phát triển chăn nuôi, nhất là chăn nuôi chất lượng cao theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung và cải tạo tốt hơn các vùng chiêm trũng. Kinh tế trang trại mặc dù đã có những chuyển biến tích cực, song các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, thuỷ sản kết hợp dịch vụ theo hướng tổng hợp còn ít và yếu.

     Theo đánh giá của UBND huyện Yên Lạc, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của huyện, hiện nay đang còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân là công tác quy hoạch, kế hoạch chưa cụ thể, chưa có biện pháp tổ chức và các giải pháp thực hiện đảm bảo hiệu quả cao và bền vững. Cấp uỷ, chính quyền một số địa phương chưa xác định được định hướng để có quyết tâm cao.  Thị trường vật tư phục vụ nông nghiệp và sản phẩm nông nghiệp không ổn định. Đất đai tuy đã dồn ghép cơ bản, song vẫn còn  manh mún; cơ chế, chính sách về đất đai còn phức tạp trong chuyển mục đích sử dụng khiến nông dân không yên tâm đầu tư. Sự liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông còn yếu, nhất là các nhà khoa học và nhà doanh nghiệp trong việc đầu tư, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Cơ chế hỗ trợ chưa kịp thời, đúng mức nên chưa tạo được các bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn...

     Từ những bài học kinh nghiệm trên, năm 2004 và những năm tiếp theo, huyện Yên Lạc đề ra những giải pháp tiếp tục quy hoạch các vùng sản xuất thành vùng chuyên canh chất lượng cao, chỉ đạo kiên quyết và đồng bộ hơn trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, phát triển ngành nghề nông nghiệp, nông thôn, thực hiện một số cơ chế, chính sách khuyến khích nông dân nhằm thực hiện đúng tiến độ và mang lại hiệu quả kinh tế cao, thiết thực, bền vững, tạo bước đột phá trong từng lĩnh vực sản xuất.

(Tin, ảnh) Đặng Quang Giới, Trà Hương

Các tin đã đưa ngày: