Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thành nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2004

01/09/2004
Ngay từ đầu năm 2004, Sở Tài chính đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2004. Sở Tài chính đã tổ chức hội thảo, thảo luận dự toán ngân sách 2004

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THÀNH
NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH NĂM 2004

        Ngay từ đầu năm 2004, Sở Tài chính đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2004. Sở Tài chính đã tổ chức hội thảo, thảo luận dự toán ngân sách 2004 trên cơ sở tôn trọng, bình đẳng, đồng thời xây dựng cơ chế phân cấp quản lý điều hành ngân sách và những giải pháp phù hợp với từng ngành, từng đơn vị làm cơ sở thực hiện. Để thực hiện hiệu quả Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi), Sở Tài chính đã tham mưu giúp UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành một số quy định về chính sách phân cấp quản lý ngân sách, định mức phân bổ ngân sách và chế độ chi tiêu theo thẩm quyền, làm cơ sở tổ chức thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2004 và cho cả thời kỳ ổn định ngân sách (2004-2006). Một nội dung mới và quan trọng của Luật NSNN là cơ quan tài chính cấp tỉnh đã làm tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan tài chính cấp dưới tham mưu cho UBND cùng  cấp quyết định ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách cho từng đơn vị dự toán ngay từ cuối năm 2003 (trừ các huyện mới tái lập). Bên cạnh đó, Sở Tài chính đã tổ chức giao nhiệm vụ thu chi ngân sách đến từng đơn vị cơ sở ngay từ ngày đầu năm 2004, đáp ứng kịp thời các yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị sử dụng ngân sách; phối hợp với các sở, ngành chức năng bố trí vốn đầu tư XDCB cho các công trình thủy lợi, công trình hạ tầng KT - XH quan trọng..., đáp ứng nhiệm vụ phát triển KT - XH của địa phương.

        Việc thực hiện nhiệm vụ NSNN những tháng đầu năm 2004 bước đầu tuy gặp một số khó khăn như: dịch cúm gia cầm, giá cả nhiều mặt hàng không ổn định, lộ trình cắt giảm thuế tiến nhanh... đã có tác động không nhỏ tới sự phát triển KT - XH của tỉnh; song dưới sự chỉ đạo có hiệu quả của các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh xuống cơ sở, đặc biệt là UBND tỉnh đã có nhiều giải pháp linh hoạt tháo gỡ khó khăn cho cơ sở và việc điều chỉnh cơ cấu kinh tế phù hợp ở địa phương nên đã tạo được nhiều điều kiện thuận lợi trong phát triển KT - XH; triển khai nhiệm vụ khoán chi đến 100% các đơn vị hành chính theo Quyết định 192/2001/QĐ-TTg ngày 17/2/2001; mở rộng khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước và trao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16-1-2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp... Do đó, những tháng đầu năm tình hình KT-XH của tỉnh phát triển khá ổn định, tốc độ tăng trưởng ước đạt 12,6%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực , sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng khá, các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển, thu hút đầu tư trực tiếp trên địa bàn đạt kết quả khả quan; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, đã tác động trực tiếp  tới kết quả thu, chi ngân sách của tỉnh. Kết quả thu, chi ngân sách những tháng đầu năm có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra và cao hơn so với cùng kỳ. Duy nhất có một chỉ tiêu thuế xuất nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu dự kiến không đạt dự toán. Riêng thu nội địa cả năm ước đạt 115% dự toán của HĐND tỉnh giao, số vượt tuyệt đối cho cả 3 cấp ngân sách là 111.355 triệu đồng...

        Tuy nhiên, nhiệm vụ tài chính của những tháng cuối năm 2004 còn rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc của các cấp và các ngành mới hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2004 và tạo đà tốt nhất để  ngành bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2005. Ngành Tài chính đã đề xuất các giải pháp tích cực nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2004. Đó là: các cấp, các ngành tập trung mọi nỗ lực huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đề ra; đẩy mạnh cải cách thủ tục  hành chính, tăng cường phân cấp, có cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư của mọi thành phần kinh tế, vốn đầu tư nước ngoài để đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, tạo điều kiện để phát triển KT-XH trên phạm vi toàn tỉnh; theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả, đặc biệt các  hàng hóa  quan trọng thiết yếu trên thị trường (sắt, thép, phân bón, xăng dầu...). Đối với những biến động bất thường phải phối hợp với các lực lượng để kiểm tra kịp thời, xác định rõ nguyên nhân, từ đó thực hiện đồng bộ và kiên quyết các biện pháp nhằm xử lý có hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần chú trọng chỉ đạo các cơ quan liên quan, tập trung triển khai thực hiện 3 luật thuế mới, thực hiện đầy đủ cơ chế quản lý tài chính trong việc sử dụng quỹ đất để tạo nguồn vốn đầu tư. Tăng cường công tác quản lý thu, đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, chống hàng giả, gian lận thương mại, trốn thuế, lậu thuế. Quán triệt Nghị quyết của Quốc hội về cải cách tiền lương, các cấp ngân sách thực hiện dành 50% phần tăng thu năm 2003 chuyển sang năm 2004 và 50% tăng thu năm 2004 so với dự toán để thực hiện cải cách tiền lương (phần dự kiến thực hiện từ 1-10-2004) và gối cho năm 2005. Số tăng thu còn lại chủ yếu dành để xử lý dứt điểm tình trạng nợ XDCB từ năm 2003 trở về trước. Đồng thời, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đầu tư năm 2004 đúng kế hoạch, đúng dự toán được giao, ngăn chặn không để  phát sinh nợ mới; kiểm tra nghiêm ngặt việc thực hiện quy chế đầu tư và xây dựng, nhất là quy chế đấu thầu, giám sát đầu tư, kiểm tra khối lượng thực hiện, đơn giá dự toán; công bố công khai kết quả  thanh tra, kiểm tra. Thực hiện đổi mới hình thức quản lý XDCB theo hướng: đăng ký vốn, chuyển vốn, cấp phát vốn cho các hạng mục công trình theo quy định của pháp luật nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về XDCB. Ban đổi mới phát triển doanh nghiệp của tỉnh tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện cổ phần hóa và chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước; trong đó nhiệm vụ trọng tâm là rà soát, đánh giá thực trạng tài chính, xác định giá trị doanh nghiệp để lựa chọn hình thức chuyển đổi phù hợp. Các cấp chính quyền địa phương điều hành quản lý ngân sách chặt chẽ theo đúng dự toán ngân sách đã được giao theo quy định của Luật NSNN và chủ động sử dụng qũy dự phòng ngân sách phục vụ đúng mục đích; tập trung mọi nguồn lực theo phương châm 4 tại chỗ để chiến thắng thiên tai, bão lũ, cứu nạn cứu hộ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, chú trọng giải quyết các vấn đề xã hội, đảm bảo yên dân để phát triển KT-XH.

Khắc Hiếu    

Các tin đã đưa ngày: