Bàn Giản xóa đói giảm nghèo

08/04/2006
Bàn Giản xóa đói giảm nghèo
Là xã miền núi thuần nông, có xuất phát điểm kinh tế thấp, còn tới 28,2% hộ đói nghèo (năm 2000), xã Bàn Giản (Lập Thạch) xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng toàn diện, lấy phát triển chăn nuôi làm mũi nhọn.

Nông dân xã Bàn Giản (Lập Thạch)
chăm sóc Thanh Hao hoa vàng

Là xã miền núi thuần nông, có xuất phát điểm kinh tế thấp, còn tới 28,2% hộ đói nghèo (năm 2000), xã Bàn Giản (Lập Thạch) xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng toàn diện, lấy phát triển chăn nuôi làm mũi nhọn.

Để chuyển dịch cơ cấu kinh tế có hiệu quả, xã đã chỉ đạo nhân dân áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, đưa các giống cây, con cho năng suất cao vào gieo trồng, chăn nuôi; xây dựng cơ cấu mùa vụ hợp lý, chuyển toàn bộ những vùng đất khó trồng lúa và đất bãi sang sản xuất cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao như: hoa màu và cây công nghiệp ngắn ngày. Đa dạng hóa các loại hình phát triển kinh tế: VAC, cải tạo vườn đồi chuyển sang trồng cây ăn quả. Xã đã chú trọng đầu tư xây dựng công trình thủy lợi đảm bảo đủ nước tưới cho sản xuất, phối hợp với khuyến nông của huyện, tỉnh mở các lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi trồng. Nhờ vậy, năng suất và sản lượng cây trồng của Bàn Giản những năm qua tăng lên đáng kể, năng suất lúa đạt 45 tạ/ha, lương thực bình quân đầu người đạt 379kg/năm. Chăn nuôi đã có những chuyển biến tích cực cả về chất và lượng, đàn gia súc phát triển mạnh, trong đó trâu, bò có 985 con, đàn lợn có 3.930 con, đàn gia cầm có 32.000 con. Bên cạnh việc phát triển chăn nuôi, trồng trọt, xã còn quan tâm phát triển các ngành nghề: sản xuất gạch ngói, gò hàn, mộc nề, vận tải thô sơ, xay xát… Các đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội CCB, Đoàn thanh niên đã đứng ra tín chấp vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng CSXH với tổng số vốn là 4,5 tỷ đồng giúp nhân dân phát triển kinh tế, XĐGN. Từ đó đã tạo nên những mô hình phát triển kinh tế có thu nhập cao.

Những chuyển biến về kinh tế trong những năm qua đã giúp đời sống của nhân dân trong xã được cải thiện, thu nhập bình quân đạt 3,88 triệu đồng/người, xoá được 91 nhà tạm, giảm tỷ lệ nghèo xuống còn 17,2% (theo tiêu chí cũ). Hệ thống giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng cao tầng với nhiều trang thiết bị hiện đại, đời sống văn hóa văn nghệ của nhân dân cũng được quan tâm, đặc biệt là tình hình ANTT của Bàn Giản những năm qua luôn được giữ vững.

Trần Tỉnh            
(Báo Vĩnh Phúc, số 1.478)

Các tin đã đưa ngày: