Kết quả phát hành trái phiếu Chính phủ đợt II toàn tỉnh Vĩnh Phúc (tính đến hết 13 giờ ngày 12-5-2004)

08/04/2006
Thực hiện chủ trương của Nhà nước và kế hoạch vận động mua trái phiếu Chính phủ cho các công trình giao thông, thuỷ lợi của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Kết quả phát hành như sau: Tổng số phát hành: Tổng số phát hành: 8.605.100.000 đồng.

 Từ ngày 15/04/2004 đến 13 giờ ngày 12-5-2004 

     Thực hiện chủ trương của Nhà nước và kế hoạch vận động mua trái phiếu Chính phủ cho các công trình giao thông, thuỷ lợi của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Kết quả phát hành như sau:

     Tổng số phát hành:  8.605.100.000 đồng. 
     So với kế hoạch:       133,4%

Cụ thể:

                                                                                                  Đơn vị : triệu đồng

STT

 

ĐƠN VỊ

CHỈ TIÊU
V.ĐỘNG

T. SỐ
PH

TRONG ĐÓ

SO VỚI
KH %

Khu vực DC

Khác

1

Vĩnh Yên

1.600

2.492,5

2.492,5

0

155,8

2

Vĩnh Tường

850

884,1

884,1

0

104

3

Yên Lạc

650

747,9

747,9

0

115

4

Tam Dương

450

548

548

0

121,8

5

Mê Linh

800

1.069,7

1.069,7

20

137

6

Lập Thạch

500

780,2

780,2

0

156

7

Bình Xuyên

600

737,1

737,1

0

122,8

8

Tam Đảo

300

378,1

378,1

0

126,2

9

Phúc Yên

700

939,9

939,9

0

134,3

 

Tổng cộng

6.450

80605,1

80605,1

20

133,4

(nguồn: Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc)

Các tin đã đưa ngày: