Quý I - 2004 huy động vốn tăng 18,72%

08/04/2006
Đến 31-3-2004, Ngân hàng Vĩnh Phúc huy động đạt 2.244 tỷ đồng, tăng 18,72% so với đầu năm và tăng 1,74% so với cùng kỳ.

Đến 31-3-2004, Ngân hàng Vĩnh Phúc huy động đạt 2.244 tỷ đồng, tăng 18,72% so với đầu năm và tăng 1,74% so với cùng kỳ.

     Để đạt được kết quả trên, Ngân hàng Vĩnh Phúc đã áp dụng nhiều hình thức huy động vốn như: Tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi kỳ phiếu, trái phiếu và tiết kiệm dự thưởng. Do vậy, đến 31 - 3 - 2004 dư nợ của Ngân hàng đã đạt 3.077 tỷ đồng, tăng 7,07% so với đầu năm và tăng 1,48% so với cùng kỳ; dư nợ ngắn hạn đạt 1.557 tỷ đồng; dư nợ trung và dài hạn 1.520 tỷ đồng.

                                                                                                    Đại Việt Hà
                                                                                        (Ngân hàng Nhà nước tỉnh)

 

Các tin đã đưa ngày: