HND các cấp nâng cao hiệu quả việc quản lý cho vay các nguồn vốn quỹ, chương trình dự án

03/04/2006
HND các cấp nâng cao hiệu quả việc quản lý cho vay các nguồn vốn quỹ, chương trình dự án
Cùng với việc phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương về phát triển KT-XH; tập huấn chuyển giao tiến bộ KH-KT và công nghệ mới

Nghề Mộc Bích Chu tạo việc làm cho nhiều
lao động địa phương, có thu nhập từ
800.000-1.000.000 đồng/người/tháng

Cùng với việc phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương về phát triển KT-XH; tập huấn chuyển giao tiến bộ KH-KT và công nghệ mới, kiến thức về xã hội nhằm nâng cao nhận thức và dân trí cho cán bộ hội viên nông dân, HND các cấp trong tỉnh rất quan tâm tới việc xây dựng tổ chức quản lý cho vay các chương trình dự án, các nguồn vốn quỹ theo hệ thống hội như: Vốn 120/CP là 800 triệu đồng, quỹ HTND các cấp 1,5 tỷ đồng, vốn quỹ môi trường 240 triệu đồng, quỹ hội 3,5 triệu đồng, bảo lãnh tín chấp vay vốn Ngân hàng CSXH số dư hơn 100 tỷ đồng; ký hợp đồng dịch vụ phân bón trả chậm không lãi trị giá 3 tỷ đồng/năm; mua thuốc trừ sâu trả chậm hàng trăm triệu đồng, mua hàng điện tử NiKo trả chậm 350 triệu đồng (năm 2005)… Hàng năm 40-50 ngàn hộ nông dân trong tỉnh là các hộ nghèo cận nghèo được hỗ trợ vay vốn với lãi suất thấp, mua chịu vật tư phân bón, hàng điện tử trả chậm không lãi. Vốn, vật tư, hàng hoá được giao đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả. Việc thu hồi thanh quyết toán đầy đủ, tỷ lệ nợ quá hạn nằm trong giới hạn cho phép. Thông qua các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, vị trí vai trò tổ chức HND các cấp trong tỉnh ngày càng được khẳng định, trình độ của đội ngũ cán bộ HND các cấp ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, việc quản lý cho vay, thu hồi và thanh quyết toán ở một số huyện thị và cơ sở còn một số tồn tại cần khắc phục đó là: Việc mở hệ thống sổ sách theo dõi quản lý chưa đầy đủ, chấp hành chế độ thông tin báo cáo còn chưa nghiêm; trình độ của đội ngũ cán bộ về quản lý cho vay, cho mượn còn yếu, sự phân công phân định trách nhiệm chưa cụ thể rõ ràng, nhất là ở cơ sở và chi hội…

Để nâng cao hiệu quả việc quản lý cho vay các nguồn vốn quỹ của Hội, HND các cấp phải phân định quyền lợi và trách nhiệm rõ ràng của đội ngũ cán bộ hội (nhất là cam kết bảo lãnh của chi hội đối với hội viên, của Hội xã với huyện thị), nâng cao vai trò tham mưu đề xuất của tổ chức hội với cấp ủy, sự phối hợp với các cấp chính quyền trong quản lý đôn đốc thu hồi, xử lý kịp thời nợ quá hạn; bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ HND các cấp về nghiệp vụ chuyên môn, tăng cường kiểm tra giám sát kịp thời, nhắc nhở, xử lý các vi phạm đối với hành vi không chấp hành quy định, gắn việc cho vay các nguồn vốn quỹ của hội, các chương trình dự án với tập huấn chuyển giao tiến bộ KH-KT nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tạo điều kiện cho việc thu hồi vốn quỹ, vật tư đúng hạn. Đảm bảo uy tín của tổ chức hội trong việc mở rộng liên doanh liên kết 4 nhà theo quyết định 80/CP, tạo điều kiện hỗ trợ hơn cho cán bộ hội viên nông dân (nhất là hộ nghèo) có điều kiện để phát triển SXKD giải quyết làm nâng cao đời sống vật chất tinh thần của các hộ nông dân trong tỉnh.

Nguyễn Tuấn Hùng    
(Báo Vĩnh Phúc, số1.477)

Các tin đã đưa ngày: