Vĩnh Tường hướng tới phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới

26/10/2020

Bên cạnh các hợp tác xã đang hoạt động hiệu quả, huyện Vĩnh Tường vẫn còn khá nhiều hợp tác xã chưa đáp ứng được với sự phát triển kinh tế thị trường trong giai đoạn mới. Khắc phục tình trạng này, huyện đã xây dựng Đề án phát triển Hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới có liên doanh, liên kết theo chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao.

Sau dồn thửa đổi ruộng, HTX nông nghiệp Ngũ Kiên
đã hình thành vùng sản xuất lúa chất lượng cao

Theo thống kê của UBND huyện Vĩnh Tường, trên địa bàn hiện có 45 hợp tác xã nông nghiệp với trên 25.437 thành viên, trong đó có 8 hợp tác xã hoạt động hiệu quả, 33 hợp tác xã chưa hiệu quả và 6 hợp tác xã đang ngừng hoạt động. Nhiều hợp tác xã mặc dù đã chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã 2012 nhưng mới thay đổi về chức danh còn lại còn hoạt động sản xuất, kinh doanh chủ yếu vẫn mang tính thời vụ, ngắn hạn, không có phương án, kế hoạch dài hạn, phương án sản xuất, kinh doanh hằng năm, chưa áp dụng công nghệ kỹ thuật cao vào sản xuất, kinh doanh, thiếu sự liên kết chặt chẽ lâu dài, thiếu các sản phẩm mang tính mũi nhọn có giá trị hàng hóa cao do vậy hiệu quả kinh tế mang lại thấp. Đáng nói, nhiều hợp tác xã đã ngừng hoạt động song không giải thể được vì vướng mắc về công nợ, xử lý tài sản, không có kinh phí để tổ chức đại hội thành viên và làm các thủ tục tuyên bố giải thể.

Xác định đổi mới về tổ chức, quản lý, xây dựng và phát triển hợp tác xã kiểu mới không chỉ khắc phục những tồn tại, hạn chế hiện nay mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, để hợp tác xã thực sự trở thành cầu nối giữa người sản xuất với các nhà khoa học, các doanh nghiệp, góp phần làm tăng chuỗi giá trị sản phẩm, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, tạo sự chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế nông thôn, năm 2020, UBND huyện đã xây dựng Đề án phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 toàn huyện có 76 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó có 12 hợp tác xã hoạt động hiệu quả.

Theo đó, ngoài lồng ghép nguồn lực từ các chương trình: Xây dựng nông thôn mới; tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; chương trình khuyến công, khuyến nông; khuyến khích đầu tư theo hình thức công tư, thu hút đầu tư của doanh nghiệp, vốn đối ứng của hợp tác xã, huyện Vĩnh Tường đã xây dựng chính sách hỗ trợ giải thể, thành lập mới hợp tác xã và đầu tư xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới điển hình tiên tiến. Ngân sách huyện sẽ hỗ trợ kinh phí tối đa 30 triệu đồng/hợp tác xã thành lập mới, hợp tác xã tự nguyện giải thể nhưng không có kinh phí để chi cho việc giải thể. Đồng thời, hỗ trợ 3 mô hình hợp tác xã sản xuất theo hướng VietGAP gắn với bảo quản và chế biến, liên kết tiêu thụ sản phẩm với mức 300 triệu đồng/hợp tác xã; 2 mô hình hợp tác xã sản xuất ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với mức 500 triệu đồng/hợp tác xã và hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu sản phẩm cho hợp tác xã với mức 50 triệu đồng/sản phẩm.

Mai Hương

 

Các tin đã đưa ngày: