Vĩnh Phúc cắt giảm tối thiểu 70% chi hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước

17/09/2020

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Quyết định số 2321/QĐ-UBND về việc cắt giảm tối thiểu 70% chi hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020 đối với các đơn vị dự toán thuộc ngân sách tỉnh.

Theo đó, tổng số tiền cắt giảm từ các mục chi nêu trên lên đến trên 40 tỷ đồng. Trong đó, số kinh phí cắt giảm tối thiểu 70% chi hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại của năm 2020 là gần 9 tỷ đồng; số kinh phí tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020 là trên 31 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách rà soát, xác định chính xác số kinh phí cắt giảm, tiết kiệm của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế, thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính tại văn bản số 8299/BTC-NSNN ngày 08/7/2020 và chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 19/TB-TTHĐND ngày 09/9/2020; đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trình cắt giảm, tiết kiệm.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị sử dụng ngân sách chủ động sắp xếp, xem xét cắt giảm, giãn các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết; xem xét điều chỉnh phân bổ phần ngân sách còn lại để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng đã được giao.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2020.

Bích Hằng

 

Các tin đã đưa ngày: