Định mức hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh

08/02/2021

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND về định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 - 2025. 

Theo đó, định mức hỗ trợ đối với từng hạng mục, công trình đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được quy định như sau:

 

Định mức hỗ trợ theo Quyết định này là định mức tối đa, trường hợp doanh nghiệp đầu tư các hạng mục, công trình có tiêu chuẩn hoặc giá trị thấp hơn theo quy định này thì áp dụng theo tiêu chuẩn và giá trị thực tế.

Riêng các dự án, công trình không có quy định trong định mức này thì áp dụng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng không vượt trần hỗ trợ của Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ và Nghị quyết số 87/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025 đối với từng hạng mục hoặc công trình.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 08/02/2021 và bãi bỏ Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh về ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 57/2018/NĐ- CP trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025.

Nga Hải

Các tin đã đưa ngày: