UBND tỉnh ban hành quy định về chế độ báo cáo định kỳ phục vụ quản lý

22/09/2020

Quy định này vừa được UBND tỉnh ban hành theo Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND, ngày 18/9/2020 nhằm phục vụ yêu cầu quản lý, điều hành của UBND tỉnh. Việc báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề và các báo cáo khác không thực hiện theo quy định này mà được thực hiện theo yêu cầu, lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan, người có thẩm quyền.

Đối tượng áp dụng quy định này là các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Về hình thức báo cáo: Báo cáo bằng văn bản giấy, có chữ ký của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, đóng dấu theo quy định và gửi bản điện tử kèm theo; báo cáo bằng văn bản điện tử, có sử dụng chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Phương thức gửi báo cáo: qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành; qua hệ thống thư điện tử; qua fax; gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính; qua Hệ thống thông tin báo cáo và các phương thức khác theo quy định của pháp luật.

Thời gian chốt số liệu báo cáo: báo cáo định kỳ hằng tháng; báo cáo định kỳ hằng quý, báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm, báo cáo định kỳ 9 tháng và báo cáo định kỳ hàng năm thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 19/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. Một số chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội vụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Quản lý các khu công nghiệp; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Ngoại vụ; Sở Tư pháp; Sở Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện theo thời gian chốt số liệu báo cáo tại danh mục chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được ban hành kèm theo quyết định này.

Quy định về thời hạn gửi báo cáo:

Báo cáo tháng: Các cơ quan, đơn vị gửi chậm nhất vào ngày 18 hằng tháng; các cơ quan, đơn vị tổng hợp, theo dõi, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 22 hằng tháng.

Báo cáo quý: các cơ quan, đơn vị gửi chậm nhất vào ngày 18 của tháng cuối quý; các cơ quan, đơn vị được giao tổng hợp, theo dõi, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 22 hằng quý. Báo cáo quý II lồng ghép vào báo cáo 6 tháng đầu năm. Báo cáo quý III lồng ghép vào báo cáo 9 tháng. Báo cáo quý IV lồng ghép vào báo cáo năm.

Báo cáo 6 tháng: Các cơ quan, đơn vị gửi chậm nhất vào ngày 18 tháng 6; các cơ quan, đơn vị được giao tổng hợp, theo dõi, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 22 tháng đó.

Báo cáo 9 tháng: Các cơ quan, đơn vị gửi chậm nhất vào ngày 18 tháng 9; các cơ quan đơn vị được giao tổng hợp, theo dõi, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 22 tháng 9.

Báo cáo năm: Các cơ quan, đơn vị gửi chậm nhất vào ngày 18 tháng 12 hằng năm; các cơ quan đơn vị được giao tổng hợp, theo dõi, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 22 tháng 12.

Trường hợp thời hạn báo cáo định kỳ trùng vào ngày nghỉ hằng tuần hoặc ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật thì thời hạn nhận báo cáo định kỳ được tính vào ngày làm việc liền kề tiếp theo ngày nghỉ đó.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/9/2020; đồng thời, bãi bỏ các Quyết định: 22/2014/QĐ-UBND ngày 14/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quy định về chế độ thông tin, báo cáo; 3519/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt danh mục chế dộ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh; 843/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Danh mục báo cáo định kỳ, đề cương báo cáo, biểu mẫu báo cáo của các cơ quan, đơn vị thực hiện theo hướng dẫn tại các phụ lục này.

Văn Song

Các tin đã đưa ngày: