Từ 01/01/2021, Vĩnh Phúc hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi nội đồng

23/07/2020

Tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI đã thông qua Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Nghị quyết quy định hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi nội đồng (các khoản chi phí từ điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi đến khu đất canh tác mà các hộ gia đình, cá nhân phải đóng góp khi sử dụng sản phẩm dịch vụ thủy lợi), cụ thể như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ: Các hộ gia đình, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

2. Phạm vi hỗ trợ: Từ sau điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi đến khu đất canh tác.

3. Mức hỗ trợ: 100% số tiền phải đóng góp của các hộ gia đình, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi.

4. Phương thức hỗ trợ: Hỗ trợ gián tiếp thông qua các doanh nghiệp, tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi nội đồng.

5. Nguồn kinh phí: Nguồn sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách tỉnh được cân đối trong dự toán ngân sách hàng năm.

6. Thời gian thực hiện: Từ năm 2021-2025.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 07/7/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

Xem chi tiết Nghị quyết tại đây./.

Văn Song