Vĩnh Phúc ban hành chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025

21/07/2020

Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI vừa thông qua Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ của Nghị quyết này là người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc, từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại các cơ quan bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 -2025 và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Chính sách hỗ trợ được thực hiện theo nguyên tắc: Hỗ trợ theo thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thực tế của mỗi người tại các cơ quan bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 01/8/2020 (ngày Nghị quyết này có hiệu lực) đến hết tháng 12/2025. Ngoài việc người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết này thì đồng thời được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.

Về mức hỗ trợ: Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được ngân sách tỉnh hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn áp dụng trong từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định, cụ thể như sau:

a) Hỗ trợ bằng 30% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo;

b) Hỗ trợ bằng 25% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo;

c) Hỗ trợ bằng 10% đối với các đối tượng khác.

Xem chi tiết Nghị quyết tại đây./.

Minh Hiển

Các tin đã đưa ngày: