Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ban hành Quy chế tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh

14/05/2020

Ngày 11/5/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Quyết định số 1898-QĐ/TU ban hành Quy chế tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Quy chế này quy định đối tượng, mục đích, nguyên tắc, hình thức, nội dung, quy trình tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đội ngũ trí thức, tạo điều kiện để trí thức trao đổi thông tin, đóng góp ý kiến với lãnh đạo tỉnh về các chủ trương, quyết sách trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh; Tham gia đóng góp ý kiến các chương trình, dự án, đề án lớn của tỉnh; Trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại.

Việc tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đội ngũ trí thức không để giải quyết các vụ việc liên quan đến khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân (định kỳ, thường xuyên, đột xuất) không nằm trong phạm vi điều chỉnh của Quy chế này.

Các đối tượng áp dụng của Quy chế này gồm: Chủ trì tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại ( gồm Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh); Thành phần tham dự (gồm Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan); Đối tượng tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại (gồm đại diện đội ngũ trí thức đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại tỉnh Vĩnh Phúc).

Theo Quy chế này, chế độ tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại sẽ được thực hiện định kỳ 01 lần/năm hoặc có thể tổ chức đột xuất khi lãnh đạo tỉnh thấy cần thiết.

Thông qua tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá tình hình công tác đoàn kết, tập hợp trí thức; lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đội ngũ trí thức, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức trao đổi thông tin, đóng góp ý kiến với lãnh đạo tỉnh về các chủ trương, quyết sách trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh; Đồng thời tuyên truyền, phổ biến, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đội ngũ trí thức nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất giữa cấp ủy, chính quyền với đội ngũ trí thức trong quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; Kịp thời giải quyết những vấn đề mới nảy sinh khó khăn, chưa được sự đồng thuận của đội ngũ trí thức trong quá trình thực hiện.

Cũng thông qua tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại với đội ngũ trí thức, lãnh đạo tỉnh lắng nghe và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong đề xuất những sáng kiến, giải pháp góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND tỉnh, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh và các cơ quan liên quan có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo tỉnh công tác chuẩn bị Hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại như: phân loại nội dung theo mức độ cấp thiết của vấn đề kiến nghị, phản ánh; Chuẩn bị các nội dung tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại; Xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại.

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan có trách nhiệm công bố chương trình, nội dung, quy chế, thời gian của cuộc tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại và cử thư ký ghi biên bản, ý kiến phát biểu, đăng ký nội dung phát biểu của người tham dự tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại. Người chủ trì tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại thông báo cho đội ngũ trí thức về những nội dung tiếp xúc, gặp gỡ theo quy đinh, nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung chủ yếu của buổi tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại; Đội ngũ trí thức phát biểu ý kiến thực hiện theo thứ tự nội dung đăng ký, nội dung phát biểu đăng ký trước với thư ký của cuộc tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại; Người chủ trì tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại trực tiếp giải thích, trao đổi, tiếp thu, trả lời các ý kiến, kiến nghị của đội ngũ trí thức hoặc yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phát biểu, trả lời làm rõ, giải quyết những vấn đề đội ngũ trí thức nêu lên và kết luận buổi tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại.

Tại Quy chế này cũng quy định trách nhiệm của các đối tượng khi tham gia tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại; đồng thời quy định cụ thể về thời gian thông báo các ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh để đội ngũ tri thức và các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết.

Xem chi tiết nội dung Quyết định tại đây./.

Minh Hiển

Các tin đã đưa ngày: