Vĩnh Phúc thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung

07/05/2020

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1066/QĐ-UBND về việc thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, từ ngày 01/5/2020 thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung đối với các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, Ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước; các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc tỉnh Vĩnh Phúc quản lý.

Đối tượng áp dụng khoán gồm:

Chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô theo quy định tại Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP, khuyến khích thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung, gồm: Các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,7 đến dưới 1,25; Giám đốc, Phó giám đốc và các chức danh tương đương tại doanh nghiệp nhà nước;  

Chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP, bắt buộc thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung, gồm: Các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp lãnh đạo từ 0,7 đến dưới 1,25 của đơn vị thuộc, trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở, ban, ngành và tổ chức tương đương của cấp tỉnh, cấp huyện.

Nguyên tắc khoán:

Việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phải đảm bảo đúng đối tượng, không phát sinh tăng chi phí hành chính hàng năm, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.  Nguồn kinh phí thực hiện khoán được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí được phép sử dụng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước. 

Đối với các chức danh lãnh đạo có tiêu chuẩn được sử dụng xe ô tô thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước chủ động đề nghị Sở Tài chính trình UBND tỉnh thu hồi xe ô tô để sắp xếp, xử lý theo quy định, đảm bảo việc sử dụng xe tiết kiệm, hiệu quả.

Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước được trang bị xe ô tô phục vụ công tác chung theo quy định tại Khoản 1 Điều 12, Khoản 1 Điều 13, Điểm b Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP, nếu chức danh có hệ số phụ cấp lãnh đạo từ 0,7 đến dưới 1,25 không nhận khoán kinh phí xe ô tô, thì thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, giám đốc doanh nghiệp nhà nước bố trí xe ô tô phục vụ công tác chung đi công tác hoặc thuê dịch vụ xe ô tô khi đi công tác cho các chức danh lãnh đạo này.

Trong trường hợp các chức danh lãnh đạo có tiêu chuẩn được sử dụng xe ô tô theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ tự nguyện nhận khoán kinh phí sử dụng xe ô tô thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, chủ động đề nghị Sở Tài chính trình UBND tỉnh thu hồi xe ô tô để sắp xếp, xử lý theo quy định. Số xe thu hồi tương ứng với số chức danh lãnh đạo tự nguyện nhận khoán.

Phương thức khoán 

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, giám đốc doanh nghiệp nhà nước quyết định lựa chọn thực hiện khoán theo một trong hai phương thức sau:

Phương thức 1: khoán gọn đi công tác trong và ngoài tỉnh:

Căn cứ yêu cầu công tác của từng chức danh, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, giám đốc doanh nghiệp nhà nước quyết định phương thức khoán phù hợp với từng chức danh, nhưng không vượt quá mức khoán kinh phí khi đi công tác tối đa là 7.000.000 (Bẩy triệu) đồng/người/tháng (Bao gồm cả đi công tác trong tỉnh và ngoài tỉnh).

 Phương thức 2: khoán gọn công đoạn đi công tác trong tỉnh: 

Căn cứ yêu cầu công tác của từng chức danh, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, giám đốc doanh nghiệp nhà nước quyết định phương thức khoán phù hợp với từng chức danh quy định tại Khoản 2 Điều này theo nguyên tắc:
+ Đi công tác trong tỉnh mức khoán kinh phí tối đa không quá 5.000.000 (Năm triệu) đồng/người/tháng.
+ Đi công tác ngoài tỉnh thanh toán khoán theo công thức:

Mức khoán đi công tác ngoài tỉnh (đồng/tháng)

=

Đơn giá khoán (đồng/km)

x

Khoảng cách thực tế đi công tác (km)


Trong đó: + Khoảng cách thực tế đi công tác là số km thực tế khi đi công tác của từng chức danh được xác định trên cơ sở lịch trình công tác theo giấy mời/công văn triệu tập đối với từng chức danh được Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, giám đốc doanh nghiệp nhà nước xác nhận.

+ Đơn giá khoán tối đa là 12.000 đồng/km (bao gồm cả tiền vé cầu, đường, tiền gửi xe…).

Hình thức thanh toán:

Kinh phí khoán theo hình thức khoán gọn được thanh toán cho người nhận khoán cùng với việc chi trả tiền lương hàng tháng. Riêng kinh phí khoán theo hình thức đơn giá khoán (x) nhân với khoảng cách thực tế đi công tác (km) được thanh toán cùng với việc thanh toán công tác phí.

Quyết định này cũng đã quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, giám đốc doanh nghiệp nhà nước trong việc thực hiện quyết định, cụ thể như sau:

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, giám đốc doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, đồng thời bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ban hành các văn bản triển khai thực hiện phù hợp với từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, ở từng địa bàn. Bổ sung đầy đủ các nội dung khoán kinh phí sử dụng xe ô tô vào Quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện thông báo công khai. Chi trả số tiền khoán kinh phí sử dụng xe ô tô cho từng chức danh thực hiện khoán từ nguồn kinh phí được phép sử dụng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời, phối hợp tốt với các cơ quan liên quan để thực hiện giải quyết các chế độ, chính sách cho lái xe và các chức danh theo quy định.

Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước triển khai thực hiện khoán kinh phí sử dụng ô tô bảo đảm đúng quy định; trình UBND tỉnh phương án sắp xếp, xử lý xe ô tô theo quy định, bảo đảm tiến độ theo quy định của Chính phủ, tiết kiệm, hiệu quả.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước trong việc bố trí, sắp xếp công việc, giải quyết chế độ, chính sách cho lái xe và các khó khăn, vướng mắc có liên quan khi các xe ô tô được sắp xếp, xử lý theo quy định; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với nội dung vượt thẩm quyền.

Kho bạc Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước cấp huyện phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị kiểm soát và thanh toán chi phí khoán kinh phí sử dụng ô tô phục vụ công tác cho các chức danh theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2020 và thay thế Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian thực hiện thí điểm khoán chi phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Đặng Ngọc

 

Các tin đã đưa ngày: