Quy định trách nhiệm của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

05/11/2019

Ngày 31/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND Quy định về trách nhiệm của người có uy tín, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Đối tượng áp dụng của Quy định này là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt công nhận; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn tỉnh.

Về trách nhiệm của người có uy tín:

Theo Quy định, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số phải có những trách nhiệm sau:

Luôn gương mẫu, vận động người thân trong gia đình, dòng họ chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân trong thôn, bản thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh trật tự của tỉnh, của địa phương.

Tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Kịp thời phổ biến kiến thức, kinh nghiệm trong xây dựng kinh tế, xã hội đã đúc kết từ thực tiễn cuộc sống hoặc được tập huấn, học tập kinh nghiệm ở các địa phương khác để vận động nhân dân cùng học tập, làm theo. Nắm tình hình dư luận xã hội, đời sống sản xuất, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc và phản ánh kịp thời về cấp ủy, chính quyền địa phương, Cơ quan dân tộc cấp huyện, tỉnh và các đơn vị có liên quan, đồng thời có thể tham gia, đề xuất các giải pháp để giải quyết hiệu quả.

Tham gia các hoạt động giữ gìn, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, tiếng nói, chữ viết, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc mình; xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục truyền thống của nhân dân địa phương; vận động nhân dân thôn, bản không theo các tà đạo, đạo lạ hoạt động trái phép trên địa bàn.

Tích cực tham gia hoà giải, giải quyết các mâu thuẫn tại cơ sở; tham gia vào các phong trào: “xây dựng đời sống văn hoá mới ở khu dân cư”, “phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới”. Tham gia phòng, chống các hoạt động diễn biến hoà bình, chống phá Đảng, Nhà nước ta, không tham gia các hoạt động gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch; bảo vệ an ninh, trật tự xã hội tại địa phương.

Về trách nhiệm tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín được phân công cụ thể như sau:

Ban Dân tộc: có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp thông tin định kỳ 6 tháng một lần hoặc đột xuất cho người có uy tín, nội dung thông tin cung cấp là các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trật tự, các chính sách dân tộc đang thực hiện tại địa phương ...; tổ chức cấp 1 tờ/số Báo Dân tộc và Phát triển của Ủy ban Dân tộc và 1 tờ/số Báo Vĩnh Phúc cho người có uy tín; chủ trì tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quốc phòng an ninh, chính sách dân tộc và kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động quần chúng cho những người có uy tín trên địa bàn toàn tỉnh; tổ chức cho người có uy tín đi thăm quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm ngoài tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc không quá 2 đợt/năm. Hằng năm, Ban Dân tộc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người có uy tín nhân dịp Tết Nguyên Đán và Tết của đồng bào dân tộc thiểu số không quá 2 lần/năm, mức chi không quá 500.000 đồng/người/lần. Đồng thời, tổ chức biểu dương, khen thưởng đối với người có uy tín tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh; Tổ chức đón tiếp các đoàn đại biểu người có uy tín đến thăm, làm việc, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh; chi tặng quà không quá 500.000 đồng/đại biểu; chi đón tiếp được thực hiện theo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chế độ chi tiếp khách trong nước.

UBND các huyện, thành phố: Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô, Bình Xuyên, Phúc Yên có trách nhiệm tổ chức phổ biến, cung cấp thông tin cho người có uy tín trên địa bàn huyện, thành phố theo quy định; phối hợp trong việc thực hiện cấp 1 tờ/số Báo Dân tộc và Phát triển của Ủy ban Dân tộc và 1 tờ/số Báo Vĩnh Phúc cho người có uy tín, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quốc phòng an ninh, chính sách dân tộc và kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động quần chúng cho những người có uy tín trên địa bàn huyện không quá 1 lần/năm; tổ chức cho người có uy tín đi thăm quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong tỉnh không quá 01 lần/năm; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ người có uy tín bị ốm đau không quá 01 lần/năm, mức chi không quá 500.000 đồng/người/năm; thăm hỏi, hỗ trợ gia đình người có uy tín gặp khó khăn (thiên tai, hỏa hoạn), mức chi không quá 500.000 đồng/gia đình/năm; thăm viếng, động viên khi người có uy tín, thân nhân trong gia đình (bố, mẹ, vợ, chồng, con) của người có uy tín qua đời, mức chi không quá 500.000 đồng/trường hợp. Hàng năm, định kỳ hoặc đột xuất tổ chức biểu dương, khen thưởng cho người có uy tín có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc trên địa bàn huyện. Đón tiếp, tặng quà các đoàn đại biểu người có uy tín trong tỉnh đến thăm, làm việc, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại địa bàn huyện với mức chi đón tiếp được thực hiện theo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chế độ chi tiếp khách trong nước.

Báo Vĩnh Phúc thường xuyên đăng tin, bài viết, ảnh về các gương người có uy tín tiêu biểu, điển hình.

Bưu điện tỉnh thực hiện cấp phát báo cho nguời có uy tín đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ này 11/11/2019 và thay thế Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành về thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Đức Hiếu

 

Các tin đã đưa ngày: