Vĩnh Phúc ban hành Quy định hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước và nạo vét các thủy vực

08/08/2019

Tại kỳ họp thứ 12,  HĐND tỉnh khóa XVI đã ban hành Nghị quyết số 38/2019 về việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, mức hỗ trợ đối với từng nội dung được quy định cụ thể như sau:

Đối với hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước: ngân sách tỉnh sẽ thực hiện hỗ trợ bằng tiền 100% chi phí vật liệu xây dựng bằng dự toán theo thiết kế mẫu được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; phần kinh phí còn lại do nhân dân đóng góp và các nguồn khác.

Nội dung hỗ trợ là: Xây mới các tuyến cống, rãnh xây mới, bao gồm: những tuyến đường  chưa có cống, rãnh thoát nước; những tuyến đường đã có cống, rãnh nhưng bằng đất; những tuyến đường đã có cống, rãnh được cứng hóa nhưng bị hư hỏng, xuống cấp không thể tận dụng để cải tạo, sửa chữa; những tuyến đường có cống, rãnh nhưng mặt cắt nhỏ hơn thiết kế mẫu được cấp có thấm quyền phê duyệt không đảm bảo tiêu, thoát nước thải; Cải tạo, sửa chữa các tuyến cống rãnh, bao gồm: các tuyến cống, rãnh bị hư hỏng, xuống cấp nhưng vẫn có thể tận dụng một phần của hạng mục đã được xây dựng hoặc những tuyến cống, rãnh không có nắp đậy hoặc có nắp đậy nhưng bị hư hỏng xuống cấp không sử dụng được.

Tổng số kinh phí thực hiện cho nội dung này là 545 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách tỉnh là 300 tỷ đồng, nguồn do nhân dân đóng góp và các nguồn khác là 245 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hỗ trợ đến hết năm 2020.

Đối với hỗ trợ về nạo vét, cải tạo các thủy vực tiếp nhận nước thải tại các khu dân cư: Các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ 100% ngân sách nhà nước, trong đó nguồn ngân sách cấp tỉnh là 50%; ngân sách cấp huyện 30% và ngân sách cấp xã là 20%; thời gian hỗ trợ đến hết năm 2025. Điều kiện hỗ trợ là đối với các thủy vực tiếp nhận nước thải như: ao, hồ, đầm, kênh tiêu đang bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng có dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 26/7/2019.

Minh Hiển

Các tin đã đưa ngày: