Quy định thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan trong công tác kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

15/07/2019

Nhằm quy định cụ thể việc thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, đồng thời cụ thể hóa trình tự thực hiện công tác kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND.

Theo đó, Quy định này được áp dụng đối với các đối tượng: Các cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất theo quy định tại Điều 66 Luật Đất đai; Các tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB); Người sử dụng đất có đất bị thu hồi; Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong quá trình thực hiện trình tự thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Các nội dung được quy định cụ thể như sau:

Quy định về việc kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc

Thực hiện kiểm đếm bắt buộc:

Trường hợp người có đất bị Nhà nước thu hồi không phối hợp với Tổ chức GPMB trong việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đất đai và tài sản gắn liền với đất thì UBND cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và Tổ chức GPMB vận động, thuyết phục để người bị thu hồi đất thực hiện. Sau thời gian 5 ngày người có đất vẫn không phối hợp thực hiện thì Tổ chức GPMB có văn bản đề nghị kiểm đếm bắt buộc. Trong thời gian 3 ngày kể từ ngày nhận được văn bản kiểm đếm, Phòng Tài nguyên môi trường lập hồ sơ theo quy định tại khoản 1, Điều 10 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên môi trường trình Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc; trong thời gian 2 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc. Trong thời gian 5 ngày, kể từ ngày Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành Quyết định kiểm đếm bắt buộc, tổ chức GPMB phối hợp với UBND cấp xã nơi có đất Nhà nước thu hồi giao Quyết định kiểm đếm bắt buộc cho người bị kiểm đếm bắt buộc. Việc giao quyết định phải được lập thành biên bản. Trong trường hợp người bị kiểm đếm bắt buộc không nhận quyết định thì tổ chức GPMB phối hợp với UBND cấp xã lập biên bản và mời đại diện thôn (xóm, tổ dân phố) ký xác nhận sự việc; niêm yết công khai quyết định kiểm đếm bắt buộc tại trụ sở UBND cấp xã, tại địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi trong thời gian 10 ngày. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày giao quyết định kiểm đếm bắt buộc cho người bị kiểm đếm bắt buộc hoặc sau thời gian niêm yết công khai quyết định kiểm đếm bắt buộc, Tổ chức GPMB phối hợp với UBND cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi tiếp tục vận động, thuyết phục người bị kiểm đếm bắt buộc phối hợp với Tổ chức GPMB để đo đạc, kiểm đếm hiện trạng đất đai, tài sản gắn liền với đất thu hồi. Nếu người bị kiểm đếm bắt buộc sau khi được vận động, thuyết phục mà chấp hành việc đo đạc, kiểm đếm hiện trạng đất đai, tài sản gắn liền với đất thu hồi thì Tổ chức GPMB chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã thực hiện việc đo đạc, kiểm đếm hiện trạng đất đai, tài sản gắn liền với đất thu hồi theo quy định.

Thực hiện cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc:

Sau khi có quyết định kiểm đếm bắt buộc và người có đất thu hồi đã được vận động, thuyết phục mà vẫn không chấp hành thì Tổ chức GPMB có văn bản đề nghị cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc. Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của tổ chức GPMB gửi đến, Phòng TNMT trình UBND cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc. Trong thời gian 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Phòng TNMT trình, Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc. Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định cưỡng chế, tổ chức GPMB giao quyết định cho người bị cưỡng chế. Trường hợp người bị cưỡng chế không nhận quyết định, thì lập biên bản và mời đại diện thôn (xóm, tổ dân phố) và 2 người làm chứng do Ủy ban MTTQ giới thiệu xác nhận sự việc; niêm yết công khai  quyết định tại trụ sở UBND cấp xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi đến khi kết thúc việc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc. Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày giao quyết định cưỡng chế hoặc niêm yết công khai quyết định tại trụ sở UBND cấp xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi, tổ chức GPMB vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế để chấp hành việc đo đạc, kiểm đếm hiện trạng đất đai và tài sản gắn liền với đất thu hồi. Trường hợp sau khi được vận động, thuyết phục, đối thoại mà người bị cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc chấp hành việc đo đạc, kiểm đếm hiện trạng đất đai và tài sản gắn liền với đất thu hồi thì Tổ chức GPMB phối hợp với UBND cấp xã thực hiện việc đo đạc, kiểm đếm hiện trạng đất đai, tài sản gắn liền với đất thu hồi theo quy định.

Tổ chức thực hiện việc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc:

Sau khi vận động, thuyết phục, đối thoại và niêm yết công khai quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc mà người bị cưỡng chế vẫn không chấp hành quyết định cưỡng chế , thì tổ chức GPMB xây dựng kế hoạch cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và dự toán kinh phí cho hoạt động cưỡng chế trình UBND cấp huyện phê duyệt. Kinh phí cho hoạt động cưỡng chế được sử dụng từ nguồn kinh phí GPMB của dự án.

Kế hoạch cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc được gửi đến tổ chức GPMB; Công an cấp huyện; UBND cấp xã; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã; Công an cấp xã và các cơ quan có liên quan để đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình thực hiện cưỡng chế.

Khi thực hiện cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc, tổ chức GPMB phải mời thêm các thành phần khác để chứng kiến, đồng thời phối hợp với UBND cấp xã thực hiện việc đo đạc, kiểm đếm hiện trạng đất đai và tài sản gắn liền với đất thu hồi. Sau khi hoàn thành việc đo đạc, kiểm đếm hiện trạng đất đai và tài sản gắn liền với đất thu hồi, Tổ chức GPMB lập, thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.

Quy định về thực hiện cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất

Thực hiện cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất:

Sau 03 lần mời người có đất bị thu hồi lên nhận tiền trong thời hạn chi trả tiền theo quy định tại Khoản 1 Điều 93 Luật Đất đai 2013, người có đất bị thu hồi đã được UBND cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi, Tổ chức GPMB vận động, thuyết phục nhưng vẫn không chấp hành quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền, không bàn giao đất thu hồi cho Tổ chức GPMB thì Tổ chức GPMB có văn bản đề nghị cưỡng chế thu hồi đất. Trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của tổ chức GPMB và UBND cấp xã, Phòng TNMT trình Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất. Trong thời gian 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Phòng TNMT trình, Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất. Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất giao quyết định thực hiện quyết định thu hồi đất đến Chủ tịch UBND cấp xã để giao cho người bị cưỡng chế; đồng thời niêm yết công khai quyết định tại trụ sở UBND cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi đến khi kết thúc việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất hoặc người bị cưỡng chế chấp hành việc bàn giao đất. Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì lập biên bản mời 2 người đại diện đến làm chứng ký xác nhận sự việc.

Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày giao quyết định cưỡng chế hoặc kể từ ngày lập biên bản đối với người không nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế để thực hiện bàn giao đất thu hồi. Trường hợp người bị cưỡng chế chấp hành việc bàn giao đất thì Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất ghi nhận việc chấp hành bằng biên bản và chuyển biên bản cho Tổ chức GPMB để thực hiện thủ tục nhận bàn giao đất và các giấy tờ về quyền sử dụng đất

Tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất:

Sau khi vận động, thuyết phục, đối thoại mà người bị cưỡng chế thu hồi đất vẫn không chấp hành quyết định thu hồi đất, bàn giao đất thu hồi thì Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất có trách nhiệm chủ trì lập phương án cưỡng chế và dự toán kinh phí cho hoạt động cưỡng chế, trình UBND cấp huyện phê duyệt. Kinh phí cho hoạt động cưỡng chế được sử dụng từ nguồn kinh phí GPMB của dự án.

Phương án cưỡng chế được gửi đến Tổ chức GPMB; Công an cấp huyện; các cơ quan nội chính cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã; Công an cấp xã và các cơ quan có liên quan để phối hợp và đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình thực hiện cưỡng chế.

Khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất Ban thực hiện cưỡng chế phải mời thêm một số thành phần khác để chứng kiến. Khi bắt đầu thực hiện cưỡng chế, Ban thực hiện cưỡng chế yêu cầu người bị cưỡng chế và những người có liên quan phải ra khỏi khu đất cưỡng chế, tự chuyển tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế; nếu không thực hiện thì Ban thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm tháo dỡ tài sản gắn liền với đất, di chuyển người bị cưỡng chế và người có liên quan cùng tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế.

Việc thi hành cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất phải được lập thành biên bản và giao 01 bản cho người bị cưỡng chế. Trường hợp người bị cưỡng chế không ký vào biên bản hoặc vắng mặt khi giao biên bản hoặc từ chối không nhận biên bản thì Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất ghi rõ lý do vào biên bản.

UBND tỉnh giao các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Sở Tài chính và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn và giải quyết các vướng mắc khi thực hiện quyết định này. Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện và tăng cường lực lượng tham gia công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, UBND các huyện, thành phố kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2019.

Minh Hiển

 

Các tin đã đưa ngày: