Thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công tại Văn phòng Tỉnh ủy

29/01/2019

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại Văn phòng Tỉnh ủy.

Đối tượng áp dụng là chức danh lãnh đạo cấp Phó các Ban thuộc Tỉnh ủy; đồng thời khuyến khích việc tự nguyện nhận khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công đối với chức danh lãnh đạo là cấp Trưởng các Ban.

Việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung phải đảm bảo đúng đối tượng, không phát sinh tăng chi phí hành chính hàng năm, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ được giao….

Sau khi thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe, một số xe ô tô phục vụ công tác chung của Văn phòng Tỉnh ủy đang quản lý, sử dụng sẽ xem xét thu hồi để sắp xếp, xử lý theo quy định, đảm bảo việc sử dụng xe tiết kiệm, hiệu quả.

Có 2 phương thức khoán, đó là:

1. Căn cứ yêu cầu công tác của từng chức danh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy sẽ ban hành quyết định khoán kinh phí, đảm bảo tối đa không quá 7.000.000 đồng/người/tháng bao gồm cả đi công tác trong tỉnh và ngoài tỉnh.

2. Căn cứ yêu cầu công tác của từng chức danh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy sẽ ban hành quyết định khoán kinh phí sử dụng xe ô tô cho từng chức danh theo nguyên tắc: Tối đa không quá 5.000.000 đồng/người/tháng đối với đi công tác nội tỉnh và 12.000đồng/km đối với đi công tác ngoại tỉnh.

Thời gian thực hiện thí điểm là 01 năm, bắt đầu từ ngày 01 tháng 02 năm 2019.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính sau một năm thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô, trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được báo cáo đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định phương án khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đảm bảo phù hợp với thực tiễn và quy định pháp luật để UBND tỉnh xem xét áp dụng triển khai rộng rãi tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Minh Hiển

 

Các tin đã đưa ngày: