Quy định về cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng

24/03/2016

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư Số: 08/2016/TT-BQP ngày 01 tháng 02 năm 2016 quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. 

Theo đó, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội là Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ.

Các dịch vụ chứng thực chữ ký số do Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin cung cấp, bao gồm: Tạo và phân phối các cặp khóa; Cấp chứng thư số; Gia hạn chứng thư số; Thu hồi chứng thư số; Khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật; Công bố và duy trì trực tuyến cơ sở dữ liệu về chứng thư số; Cấp dấu thời gian.

3 loại chứng thư số

Thông tư nêu rõ, chứng thư số được phân thành 3 loại: Chứng thư số cho cá nhân; Chứng thư số cho cơ quan, tổ chức; Chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm.

(Chứng thư số là một dạng chứng thư điện tử do Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội cấp.)

Nội dung chứng thư số gồm: Tên tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng; Tên và chức danh của thuê bao; Số hiệu chứng thư số; Thời hạn có hiệu lực của chứng thư số; Khóa công khai; Chữ ký số của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng; Các hạn chế về mục đích, phạm vi sử dụng của chứng thư số.

Chứng thư số của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội thời hạn có hiệu lực là 20 năm. Chứng thư số của thuê bao cấp mới thời hạn có hiệu lực tối đa là 10 năm. Đối với chứng thư số gia hạn, thời hạn có hiệu lực được gia hạn tối đa là 5 năm.

Thông tư cũng nêu rõ về điều kiện cấp mới chứng thư số và các trường hợp thu hồi chứng thư số.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 17/3/2016.

Nguồn: Chinhphu.vn

Các tin đã đưa ngày: