Vĩnh Phúc phê duyệt Chương trình Khuyến công giai đoạn 2016 - 2020

22/03/2016

Ngày 18/3/2016, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND  phê duyệt Chương trình khuyến công Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, giai đoạn 2016 - 2020 Chương trình khuyến công tỉnh hướng tới mục tiêu huy động mọi nguồn lực trong và ngoài tỉnh tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp và các dịch vụ khuyến công. Khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch hơn tại các cơ sở công nghiệp, giảm thiểu và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người; Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế...

Cụ thể, từ nay đến năm 2020, Chương trình khuyến công tỉnh Vĩnh Phúc phấn đấu hỗ trợ đào tạo được khoảng 2.000 – 2.500 lao động cho các cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ khoảng 650 - 750 lượt học viên tham gia các khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý; đào tạo 150 – 200 học viên là thợ giỏi, nghệ nhân tiểu thủ công nghiệp để trở thành giáo viên dạy nghề và truyền nghề;  hỗ trợ ứng dụng thiết bị máy móc công nghiệp và xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật cho 140 - 150 cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ xây dựng 10 mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn; hỗ trợ 40 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ, triển lãm trong nước và 05 lượt tham dự hội chợ nước ngoài…Đồng thời, nâng cao năng lực tư vấn phát triển công nghiệp cho các tổ chức dịch vụ công. Xây dựng quy trình, quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về khuyến công…

Tổng kinh phí thực hiện chương trình từ ngân sách tỉnh là 34.635 triệu đồng.

Quyết định cũng đề cập tới nhiều giải pháp nhằm đảm bảo Chương trình khuyến công tỉnh đến năm 2020 được thực hiện đúng lộ trình và đạt hiệu quả cao như: giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển cụm công nghiệp, làng nghề, xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm phục vụ công tác thống kê số liệu và theo dõi quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công; giải pháp về tổ chức bộ máy, xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công; giải pháp về sự phối hợp hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân nhằm thúc đẩy hoạt động khuyến công; giải pháp về bố trí kinh phí, ngoài nguồn kinh phí ngân sách hỗ trợ cho hoạt động khuyến công, Chương trình sẽ lồng ghép với các dự án, chương trình khác để khuyến khích thu hút nguồn vốn của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước nhằm đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn...

UBND tỉnh giao Sở Công thương là cơ quan thường trực, có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí, rà soát, nghiên cứu, đề xuất xây dựng chính sách phù hợp, kiến nghị những biện pháp cụ thể nhằm khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn, phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai có hiệu quả Chương trình;  UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với Sở Công thương và các ngành liên quan xây dựng kế hoạch khuyến công địa phương hàng năm, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc tạo đạo điều kiện công nghiệp nông thôn phát triển…

Lê Duyên

Các tin đã đưa ngày: