Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh

11/05/2021

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư.

Tiêu chuẩn, định mức sử dựng xe ô tô chuyên dùng lĩnh vực y tế tại quyết định này được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch và dự toán ngân sách; giao, mua sắm, bố trí, khoán kinh phí sử dụng, thuê dịch vụ xe ô tô; quản lý, sử dụng và xử lý xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế theo quy định hiện hành. Quy định xe ô tô chuyên dùng được quy định tại Điều 3 Thông tư số 07/2020/TT-BYT; giá mua xe ô tô chuyên dùng thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 07/2020/TT-BYT của Bộ Y tế.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16/5/2021, bãi bỏ nội dung quy định về số lượng, chủng loại xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các đơn vị thuộc Sở Y tế tại Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh.

Dưới đây là tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng lĩnh vực y tế tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc:

 


Đặng Ngọc (Tổng hợp)


 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: