Hỗ trợ chênh lệch lãi suất cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

26/04/2021

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND quy định về phương thức hỗ trợ chênh lệch lãi suất và hồ sơ, trình tự, thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị quyết số 87/2019/NQ-HĐND về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025.

Đối tượng được hỗ trợ là các doanh nghiệp được thành lập và đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn quy định tại Khoản 3, 4, 5 Điều 3 của Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Hỗ trợ chênh lệch lãi suất: Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được ngân sách tỉnh hỗ trợ lãi suất vay thương mại sau khi dự án hoàn thành (được nghiệm thu và đi vào hoạt động), mức hỗ trợ bằng chênh lệch lãi suất vay thương mại so với lãi suất tín dụng nhà nước ưu đãi đầu tư tính trên số dư nợ thực tế tại thời điểm xem xét hồ sơ hỗ trợ, nhưng tối đa không quá 01 tỷ đồng/dự án trong toàn thời gian hỗ trợ.

Hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất: Tối đa không quá 70% tổng mức đầu tư của dự án.

Thời gian hỗ trợ lãi suất: Tính từ ngày bắt đầu giải ngân theo hợp đồng tín dụng với ngân hàng thương mại và tối đa không quá 05 năm. Không thực hiện hỗ trợ chênh lệch lãi suất đối với các khoản vay (gốc và lãi) quá hạn tính từ thời điểm quá hạn.

Phương thức hỗ trợ lãi suất: Ngân sách tỉnh hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp khoản chênh lệch lãi suất vay mà doanh nghiệp được hỗ trợ theo năm và được cấp hỗ trợ 01 lần/năm theo hồ sơ thanh toán thực tế giữa doanh nghiệp với tổ chức tín dụng trên cơ sở hợp đồng đã ký cho đến khi hết thời gian được hỗ trợ.

Để thực hiện việc hỗ trợ, doanh nghiệp cần làm một bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

+ Văn bản đề nghị hỗ trợ chênh lệch lãi suất của doanh nghiệp.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Bản sao Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của doanh nghiệp.

+ Biên bản nghiệm thu sau khi dự án hoàn thành của cơ quan có thẩm quyền.

+ Bản sao có chứng thực hợp đồng vay vốn của doanh nghiệp với tổ chức tín dụng.

+ Bảng kê dư nợ vay, lãi vay phải trả và chứng từ hoặc các giấy tờ tương đương có xác nhận của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp vay vốn để thực hiện dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, khoản nợ trong hạn và sử dụng vốn vay đúng mục đích để làm cơ sở cho việc xác định kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc. Căn cứ hồ sơ của doanh nghiệp nộp, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, rà soát, nếu thấy hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, không đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo cho doanh nghiệp. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ của doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2021./.

Bích Hằng (Tổng hợp)

 

Các tin đã đưa ngày: