Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh

19/04/2021

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 kèm theo Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Quy chế quy định về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức cấp xã; ngành đào tạo phù hợp với từng chức danh công chức xã, phường, thị trấn; đề thi; tổ chức thi tuyển, xét tuyển, sát hạch công chức cấp xã; nội quy kỳ tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh và bồi dưỡng công chức cấp xã sau khi được tuyển dụng.

Đối tượng áp dụng là công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 61 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, gồm 06 chức danh: Chỉ huy trưởng quân sự; Văn phòng - Thống kê; Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (đối với xã); Tài chính - Kế toán; Tư pháp - Hộ tịch; Văn hóa - Xã hội.

Tiêu chuẩn chung trong tuyển dụng (theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP).

1. Đối với các công chức Văn phòng - thống kê, Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (đối với xã), Tài chính - Kế toán, Tư pháp - Hộ tịch, Văn hóa - Xã hội:

a) Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

b) Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

c) Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

d) Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

2. Đối với công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã: ngoài những tiêu chuẩn quy định trên còn phải có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.

Điều kiện đăng ký dự tuyển (theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP và Điều 3 Thông tư số 13/2019/TT-BNV):

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật Cán bộ, công chức. Ủy ban nhân dân cấp xã xác định các điều kiện khác quy định tại điểm g khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn chức danh công chức cấp xã cần tuyển trong kế hoạch tuyển dụng, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt trước khi tuyển dụng.

2. Ngoài các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định nêu trên, chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, Trưởng Công an xã phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn tuyển chọn theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP.

Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức cấp xã (quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP).

a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 quy định tại khoản 2 Điều 11 và điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị định này.

Tiêu chuẩn cụ thể công chức cấp xã thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và Điều 1 Thống tư số 13/2019/TT-BNV.

Phương thức, thẩm quyền tuyển dụng công chức cấp xã: Phương thức tuyển dụng công chức cấp xã bằng hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP. Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP căn cứ về tiêu chuẩn cụ thể và ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã để thực hiện tuyển dụng theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Thông tư số 13/2019/TT-BNV.

Thẩm quyền tuyển dụng công chức cấp xã: Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2021, thay thế Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Đặng Ngọc (tổng hợp)

 

Các tin đã đưa ngày: