Chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh

31/12/2020

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, đối tượng hưởng hỗ trợ là người dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh, gồm: Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi chưa tham gia Bảo hiểm y tế theo các nhóm đối tượng khác; người thứ nhất tham gia Bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình; học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo mỗi thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Ngoài kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm như sau: Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 70 tuổi: Hỗ trợ 30% kinh phí khi mua 01 thẻ Bảo hiểm y tế; người cao tuổi từ đủ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi: Hỗ trợ 50% kinh phí khi mua 01 thẻ Bảo hiểm y tế; người thứ nhất tham gia Bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình và học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ 20% kinh phí khi mua 01 thẻ Bảo hiểm y tế. Đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo được hỗ trợ 30% kinh phí khi mua 01 thẻ Bảo hiểm y tế.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021./.

Đặng Ngọc

 

Các tin đã đưa ngày: