Mức chi để thực hiện Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia trên địa bàn tỉnh

05/01/2021

HĐND tỉnh vừa đã ban hành Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND quy định một số nội dung và mức chi để thực hiện Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh.

Nội dung, mức chi thực hiện Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" được phê duyệt tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Các nội dung khác không quy định tại quy định này được thực hiện theo Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đồi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” và các văn bản liên quan.

Đối tượng áp dụng nghị quyết là các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, thực hiện Đề án 844 và các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được hỗ trợ quy định tại Mục II, Điều 1, Đề án 844 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Mức chi tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hỗ trợ 10.000.000 đồng/đơn vị tham gia tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp sáng tạo như hỗ trợ kinh phí thuê mặt bằng (điện nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ), chi phí vận chuyển trang thiết bị, thiết kế, dàn dựng gian hàng và truyền thông cho sự kiện.

Mức chi để phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ

Hỗ trợ kinh phí mua bản quyền chương trình đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp, chuyển giao, phổ biến giáo trình khởi nghiệp đã được nghiên cứu, thử nghiệm thành công trong nước, quốc tế cho một số cơ sở giáo dục, cơ sở ươm tạo và tổ chức thúc đẩy kinh doanh. Trong đó, hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện đối với đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên; 70% kinh phí thực hiện đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; 50% kinh phí thực hiện đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và doanh nghiệp.

Hỗ trợ kinh phí thuê chuyên gia trong nước, quốc tế để triển khai các khóa đào tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đào tạo huấn luyện viên khởi nghiệp, nhà đầu tư khởi nghiệp tại một số cơ sở giáo dục, cơ sở ươm tạo và tổ chức thúc đẩy kinh doanh. Đối với chuyên gia trong nước hỗ trợ 15.000.000 đồng/chuyên gia/ khóa đào dưới 30 ngày; hỗ trợ 40.000.000 đồng/chuyên gia/khóa đào tạo từ 30 ngày trở lên. Đối với chuyên gia nước ngoài, mức chi trả cho chuyên gia nước ngoài do Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chương trình đào tạo quyết định sau khi đã thỏa thuận với chuyên gia theo hợp đồng và trong phạm vi dự toán được phê duyệt. Tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia nước ngoài tối đa không quá 50% tống dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ.

Mức chi để phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật

Hỗ trợ 30% tổng mức kinh phí thực hiện của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt để nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật của một số cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung cho các nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Hỗ trợ 80.000.000 đồng/nhiệm vụ/doanh nghiệp đối với nhiệm vụ tư vấn thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thành lập cơ sở và đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Nghị quyết cũng quy định rõ về các mức chi về hoạt động truyền thông; hoạt động kết nối mạng lưới khởi nghiệp và chi hỗ trợ đối với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Xem chi tiết Nghị quyết tại đây

Bích Hằng (Tổng hợp)

 

Các tin đã đưa ngày: