Trách nhiệm phối hợp quản lý Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

10/11/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 38/2020/QĐ-UBND quy định trách nhiệm phối hợp quản lý Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quy định này được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động về quỹ phát triến Khoa học và Công nghệ của doanh nghiệp.

Về nội dung phối hợp, các cơ quan, doanh nghiệp sẽ giúp UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với việc trích lập và sử dụng quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến trích lập và sử dụng quỹ. Đồng thời, tuyên truyền pháp luật đối với doanh nghiệp trong việc trích lập và sử dụng quỹ; phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc trích lập và sử dụng quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của doanh nghiệp.

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh tổng hợp, quản lý thống nhất về quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; chủ trì thanh tra, kiểm tra, báo cáo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh. Phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, tập huấn, tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện trích lập, sử dụng và báo cáo quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ theo đúng theo quy định.

Các doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng năm với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh về tình hình trích lập và sử dụng quỹ theo biểu mẫu số 02 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC. Trường hợp không trích lập quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ, báo cáo những nội dung chi cho hoạt động Khoa học và Công nghệ theo các nội dung quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Thông tư Liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC. Định kỳ hàng năm, trước ngày 31/12 các sở, ban, ngành có liên quan gửi báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh (thông qua Sở Khoa học và Công nghệ) để tổng hợp.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 19/11/2020.

Xem chi tiết Quyết định tại đây./.

Đặng Ngọc

 

Các tin đã đưa ngày: