Kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025

30/10/2020

Nhằm tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển tốt diện tích rừng phòng hộ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2591 kèm theo kế hoạch về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025.

Với yêu cầu duy trì ổn định độ che phủ rừng của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 đạt 25%, tăng chức năng phòng hộ, chống xói mòn và rửa trôi đất, từng bước chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn, UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới, gồm:

Công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thực hiện cam kết về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng giữa chủ rừng với chính quyền địa phương; ứng dụng công nghệ thông tin viễn thám, công nghệ GIS trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ khi có cháy rừng xảy ra.

Về công tác sử dụng và phát triển rừng, sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn theo quy định; triển khai hướng dẫn, tuyên truyền lựa chọn cây trồng phù hợp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng rừng thâm canh; triển khai thí điểm mô hình trồng rừng kết hợp cây dược liệu có giá trị kinh tế cao dưới tán rừng phòng hộ, nhằm đẩy mạnh và nhân rộng mô hình trồng cây gỗ lớn cải tạo đất trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tiếp tục siết chặt quản lý việc khai thác rừng trồng; khai thác tận thu lâm sản trên diện tích rừng được phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, đảm bảo việc khai thác thực hiện theo quy định.

Tỉnh sẽ ưu tiên bố trí vốn đầu tư của tỉnh và trung ương cho lĩnh vực lâm nghiệp theo suất đầu tư tại Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp và Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; thực hiện các chính sách ưu đãi về tín dụng cho phát triển lâm nghiệp. Đồng thời, thực hiện các chính sách ưu đãi để khuyến khích các doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư vào lâm nghiệp theo hướng phát triển rừng bền vững gắn với phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch tâm linh trong rừng phòng hộ.

Xem chi tiết nội dung Kế hoạch tại đây./.

Minh Hiển

Các tin đã đưa ngày: