HĐND tỉnh giao UBND tỉnh Vĩnh Phúc quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C

22/07/2020

Ngày 17/7/2020, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI ban hành Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND về việc giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Theo đó, HĐND tỉnh giao giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 17 của Luật Đầu tư công số 39/2014/QH14 ngày 13/6/2019.

Khoản 7, Điều 17 của Luật Đầu tư công, quy định cụ thể như sau:

Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này.

Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng nhân dân quyết định việc giao cho Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án quy định tại khoản này phù hp với mục tiêu, định hướng phát triển, khả năng tài chính và đặc điểm cụ thể của địa phương”.

Như vậy, theo Nghị quyết số 05/ 2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh thì kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực đến hết nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI (2016-2021), HĐND tỉnh sẽ giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, trừ các dự án quy định tại Khoản 4, Điều 17 của Luật Đầu tư công.

Nghị quyết này hiệu lực kể từ ngày 25/7/2020.

Đặng Ngọc

 

Các tin đã đưa ngày: