Vĩnh Phúc ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

18/06/2020

Ngày 12/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Quy chế này quy định trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng áp dụng quy chế là cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Các đối tượng có trách nhiệm phối hợp, báo cáo theo Quy chế này bao gồm các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Ban quản lý các Khu công nghiệp, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn, Sàn Giao dịch bất động sản; Tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, Chủ đầu tư các dự án bất động sản và các đơn vị liên quan.

Theo quy định tại Quy chế này, các dự án bất động sản phải cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, gồm: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở; Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; Dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp; Dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Dự án trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê; Dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khách sạn.

Nguyên tắc phối hợp:

Việc phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu được thực hiện theo các nguyên tắc: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân; Việc phối hợp phải kịp thời, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, thường xuyên; Việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải đảm bảo đầy đủ, chính xác theo đúng các biểu mẫu quy định tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung, thông tin, dữ liệu do mình cung cấp.

Về phương thức phối hợp:

Sở Xây dựng chủ trì tổ chức tập huấn công tác thu thập thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản cho các cơ quan, tố chức cá nhân có liên quan. Tiếp nhận thông tin, dữ liệu do các cơ quan, tố chức, cá nhân có liên quan cung cấp để xây dựng dữ liệu ban đầu; duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh và tích hợp vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến nhà ở, thị trường bất động sản, dự án bất động sản có trách nhiệm cử cán bộ làm đầu mối đê cung cấp thông tin, dữ liệu ban đầu và cung cấp thông tin, dữ liệu theo định kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh và đề nghị của Sở Xây dựng. Hình thức cung cấp thông tin, dữ liệu: bằng văn bản và bằng tệp dữ liệu điện tử.

Trường họp văn bản yêu cầu, đề nghị cung cấp thông tin, dữ liệu không ghi thời hạn cung cấp thông tin, dữ liệu thì phải gửi thông tin, dữ liệu trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, đề nghị.

Trường hợp thông tin, dữ liệu do các cơ quan, tố chức, cá nhân cung cấp không thống nhất, mâu thuẫn, cần kiểm tra, đối chiếu thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan, tố chức, cá nhân, Sở Xây dựng có trách nhiệm phối họp với các cơ quan, tô chức, cá nhân làm rõ, thống nhất về thông tin, dữ liệu đế tông hợp đưa vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản của tỉnh.

Trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Quy chế:  

Sở Xây dựng có trách nhiệm

Tổ chức thu thập, đánh giá và xử lý số liệu xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; thu thập số liệu xây dựng chỉ tiêu thống kê ngành trong lĩnh vực nhà ở theo quy định của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày của Chính phủ;

Tiếp nhận các thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản do các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp để tích hợp, cập nhật bổ sung các thông tin vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Là cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và bất động sản; Thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản do Sở Xây dựng lưu trữ, xử lý được cung cấp cho các cơ quan, tổ chức có nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin theo quy định của pháp luật.

Thực hiện báo cáo Bộ Xây dựng theo biểu mẫu tại phụ lục 5, Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 theo định kỳ.

Tổng hợp báo cáo tình hình quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo yêu cầu UBND tỉnh, Bộ Xây dựng theo quy định.

Trách nhiệm chung của các cơ quan, đơn vị liên quan:

Phân công đơn vị, cử cán bộ làm đầu mối cung cấp thông tin quy định tại quy chế này. Danh sách đầu mối ghi đầy đủ (tên đơn vị, họ và tên, chức danh, số điện thoại liên lạc, hộp thư điện tử (email) gửi về Sở Xây dựng bằng văn bản.

Định kỳ hàng tháng, quý, năm các cơ quan, đơn vị có liên quan gửi thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo các biểu mẫu quy định tại Điều 13, Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về Sở Xây dựng.

Các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ cung cấp dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu; đối với các thông tin, dữ liệu được cập nhật từ cơ sở dữ liệu chuyên ngành thì cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành đó có trách nhiệm đảm bảo về tính chính xác của thông tin, dữ liệu.

UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã, Chủ đầu tư các dự án trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/6/2020.

 

Nga Hải

 

Các tin đã đưa ngày: