Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

17/06/2020

Ngày 12/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018.

Theo đó, Quyết định này sửa đổi, bổ sung nội dung tại 04 Điều của Quy định kèm theo Quyết định 28/2018/QĐ-UBND, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 6 về nhiệm vụ của Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở

Khoản 2, Điều 6 của Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh quy định: "Nhiệm vụ cụ thể của Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở do người đứng đầu cơ sở quy định".

Đến nay, tại Quyết định nàyKhoản 2, Điều 6 của Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:

"Nhiệm vụ của Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở:

Thẩm định, đánh giá, đề nghị người đứng đầu cơ quan, đơn vị công nhận sáng kiến cấp cơ sở.

Chịu trách nhiệm thẩm định, đánh giá sáng kiến của các cá nhân, tổ chức trong ngành, địa phương đề nghị xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh thuộc lĩnh vực ngành, địa phương phụ trách đảm bảo chặt chẽ, khách quan, khoa học.

Giúp cơ quan thuộc thẩm quyền đánh giá về nội dung chuyên môn, khả năng ứng dụng, hiệu quả kinh tế - xã hội của sáng kiến thuộc lĩnh vực ngành, địa phương phụ trách; làm cơ sở để Hội đồng sáng kiến tỉnh xét, đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quy định."

2. Điểm b, Khoản 2, Điều 10 về trình tự đánh giá sáng kiến cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung các nội dung sau:

"...Trường hợp cần thiết lấy ý kiến về nội dung chuyên môn, tính ứng dụng và hiệu quả kinh tế xã hội của cơ quan phụ trách chuyên môn đối với sáng kiến đề nghị xét, công nhận cấp tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ gửi hồ sơ đến các cơ quan phụ trách lĩnh vực chuyên môn hoặc mời các chuyên gia, nhà khoa học để thẩm định sáng kiến. Ý kiến của cơ quan chuyên môn, chuyên gia, nhà khoa học là cần thiết trong việc xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh.

Sau khi có ý kiến của Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở, báo cáo sáng kiến được gửi đến Tổ chuyên gia, tư vấn để thẩm định, đánh giá sơ loại theo quy định. Kết quả thẩm định được tổng hợp báo cáo Hội đồng sáng kiến tỉnh...".

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 về "Kinh phí cho hoạt động sáng kiến": 

Trước đây, tại Quyết định 28/2018/QĐ-UBND chi phí cho hoạt động sáng kiến được quy định tại Điều 11 là: "Nguồn kinh phí, nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động Sáng kiến thực hiện theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính và quy định hiện hành của nhà nước".

Nay được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Nguồn kinh phí, nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến thực hiện theo Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15/01/2019 của Bộ Tài chính về việc Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến. 

Các sáng kiến điển hình có ý nghĩa thiết thực phục vụ phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh được Hội đồng sáng kiến tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định cho phép nhân rộng ra toàn tỉnh. Nội dung nhân rộng sáng kiến được thực hiện theo hình thức là nhiệm vụ khoa học và công nghệ quy định tại Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND. Dự toán kinh phí thực hiện nội dung nhân rộng sáng kiến theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ; Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 5/11/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.”

 4. Bổ sung Khoản 6 vào Điều 13 về trách nhiệm của các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, doanh nghiệp, cụ thể như sau:

"6. Khuyến khích các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị- xã hội, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, doanh nghiệp định kỳ tổ chức các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Các giải pháp đạt giải tại các cuộc thi được lập hồ sơ đề nghị Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh".

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22/6/2020./.

Minh Hiển

 

Các tin đã đưa ngày: