Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động sự nghiệp y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế Vĩnh Phúc

22/05/2020

Ngày 18/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế.

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng ban hành theo Quyết định này được áp dụng tại các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế Vĩnh Phúc, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư.

Cụ thể danh mục áp dụng cho các đơn vị như sau:

Phụ lục 1. Áp dụng đối với Bệnh viện đa khoa tỉnh;

Phụ lục 2. Áp dụng đối với Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên;

Phụ lục 3. Áp dụng đối với Bệnh viện Sản - Nhi;

Phụ lục 4. Áp dụng đối với Bệnh viện Y dược cổ truyền;

Phụ lục 5. Áp dụng đối với Bệnh viện Phục hồi chức năng;

Phụ lục 6. Áp dụng đối với Bệnh viện Tâm thần;

Phụ lục 7. Áp dụng đối với Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường và các đơn vị trực thuộc;

Phụ lục 8. Áp dụng đối với Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc và các đơn vị trực thuộc;

Phụ lục 9. Áp dụng đối với Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên và các đơn vị trực thuộc;

Phụ lục 10. Áp dụng đối với Trung tâm Y tế huyện Tam Dương các đơn vị trực thuộc;

Phụ lục 11. Áp dụng đối với Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch và các đơn vị trực thuộc;

Phụ lục 12. Áp dụng đối với Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo và các đơn vị trực thuộc;

Phụ lục 13. Áp dụng đối với Trung tâm Y tế huyện Sông Lô và các đơn vị trực thuộc;

Phụ lục 14. Áp dụng đối với Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Yên và các đơn vị trực thuộc;

Phụ lục 15. Áp dụng đối với Trung tâm Y tế thành phố Phúc Yên và các đơn vị trực thuộc;

Phụ lục 16. Áp dụng đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;

Phụ lục 17. Áp dụng đối với Trung tâm Giám định Y khoa;

Phụ lục 18. Áp dụng đối với Trung tâm Pháp y;

Phụ lục 19. Áp dụng đối với Trung tâm Kiểm nghiệm;

Phụ lục 20. Áp dụng đối với Trường Trung cấp y tế.

Danh mục định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng nêu trên làm căn cứ để sử dụng, mua sắm, cho, tặng, điều chuyển máy móc thiết bị y tế chuyên dùng lĩnh vực y tế.

Không sử dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị làm căn cứ để tính toán mức thanh toán chi phí cụ thể giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở y tế.

Đối với định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế trong các dự án, dự toán mua sắm máy móc, thiết bị y tế chuyên dùng đang thực hiện chưa xong theo các quy định trước đó thì tiếp tục được áp dụng cho đến khi thanh lý hợp đồng dự án, dự toán.

Đối với các thiết bị, phụ kiện đi kèm với các thiết bị chuyên dùng như quy định tại Quyết định này bị hỏng, công nghệ cũ thì các đơn vị có thể nâng cấp, mua sắm thay thế đế đáp ứng nhu cầu chuyên môn.

UBND tỉnh giao Sở Y tế, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị y tế căn cứ dự án, dự toán ngân sách nhà nước được duyệt và nguồn kinh phí hợp pháp khác được phép sử dụng của đơn vị mình; Tiêu chuẩn định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực Y tế quy định tại Quyêt định này; Quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước của các cơ quan, tổ chức, đơn vị y tế và phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm máy móc thiết bị chuyên dùng để mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, chặt chẽ và đúng quy định của pháp luật; Sở  Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo việc đầu tư, mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, đảm bảo thiết thực phục vụ công tác chuyên môn, đúng quy định pháp luật hiện hành; Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện của Sở Y tế, các cơ quan, tổ chức, đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28/5/2020

Đặng Ngọc

 

Các tin đã đưa ngày: